Biuro prasowe

Komunikaty Prasowe

Grupa Boryszew reaguje na zmieniające się otoczenie rynkowe

W I kwartale 2020 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 1,6 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 81 mln zł. Przychody Spółki wzrosły o 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największy wzrost biznesu wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 16%, a EBITDA o ponad 19%. Wynik netto Grupy wyniósł -38 mln zł i był konsekwencją wahań kursów walutowych.

W I kwartale wyniki Grupy zostały negatywnie dotknięte pandemią COVID-19. Pomimo niesprzyjających warunków, pozytywnie na wyniki Grupy wpłynął Segment Metale.

- Stan zagrożenia epidemiologicznego wprowadzony w Polsce pod koniec I kwartału nie wpłynął znacząco na wyniki Segmentu Metale. Zrealizowane przez nas inwestycje pozwoliły na poprawę efektywności całego segmentu. Przyniosły one efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 1,05 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 69,3 mln zł – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Pandemia wpłynęła na pogorszenie koniunktury gospodarczej oraz wprowadzenie ograniczeń produkcyjnych przede wszystkim w Segmencie Motoryzacja. Spółki zanotowały obniżony poziom rentowności. EBITDA Segmentu spadła o blisko 70% rok do roku, co w efekcie przyczyniło się do naruszenia kowenantów finansowych – zadłużenie netto do EBITDA całej Grupy.

- Biorąc pod uwagę, że Grupa Boryszew w Segmencie Motoryzacja jest przedsiębiorstwem działającym globalnie, skutki pandemii odczuliśmy już na początku 2020 roku. Pierwszym, którego dotknęły skutki COVID-19 był zakład w Chinach, ale już pod koniec marca musieliśmy czasowo wstrzymać produkcję w pozostałych zakładach Grupy Maflow i Grupy BAP – powiedział Piotr Lisiecki.

W związku z zaistniałą sytuacją zarząd Boryszewa wystąpił do banków kredytujących z wnioskiem o odstąpienie od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych i czasowej zmiany wymaganych wskaźników finansowych.

- Zgodnie ze wstępną deklaracją uzyskaną od zainteresowanych banków, dotyczącą terminów podjęcia decyzji w sprawie wniosku o waiver wskaźników długu do EBITDA, spółka powinna otrzymać informację o ich decyzjach na początku lipca bieżącego roku – dodał Piotr Lisiecki.

Zdywersyfikowane portfolio produktowe pozwoliło Grupie Boryszew dynamicznie dostosować się do zmiennych warunków rynkowych. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęto produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, co pozwoliło utrzymać produkcję w zakładzie na dotychczasowym poziomie. W wyniku prowadzonych działań, Segment Chemia odnotował w I kwartale 2020 roku istotnie wyższy od zakładanego wynik EBITDA o wartości 5,4 mln zł. Przychody wyniosły 60 mln zł.

- Uruchomienie produkcji ERG CleanSkin było strzałem w dziesiątkę. Zaopatrzenie zakładów Grupy w środki bakteriobójcze umożliwiło prowadzenie produkcji bez przerw wynikających z zagrożenia epidemiologicznego we wszystkich fabrykach. Wykorzystaliśmy zmieniające się warunki rynkowe i zbudowaliśmy nową linię produktową w Boryszew ERG – ERG CleanSkin – podsumował Piotr Lisiecki.


Grupa Boryszew odnotowuje wyraźną poprawę wskaźników efektywności

W 2019 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 6,3 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 414 mln zł. Przychody Spółki wzrosły o 3%, a jej EBITDA zanotowała wynik lepszy o ponad 9% w porównaniu do 2018 roku. Największy wzrost wygenerował Segment Metale, który poprawił przychody o 9%, a wskaźnik EBITDA o 18%. Wynik netto wyniósł -99 mln zł i był konsekwencją zrealizowanych odpisów.

Przychody Grupy wzrosły o 160 mln zł, natomiast EBITDA o ponad 35 mln zł. Na wynik finansowy netto całej Grupy wpłynął odpis Wartości Firmy, która powstała po rozliczeniu nabycia GK Alchemia w wysokości 163 mln zł, co nie miało wpływu na działalność operacyjną oraz płynność finansową Grupy.

- Pozytywnie na wyniki Grupy wpłynął Segment Metale. Inwestycje, jakie tam zrealizowaliśmy, przyniosły efekty w postaci wzrostu przychodów, które wyniosły 4 mld zł oraz wygenerowanej EBITDA na poziomie 326 mln zł. Rozwój oferty produktowej pozwolił m.in. na uruchomienie najnowocześniejszej w Europie linii do produkcji wysokiej jakości ciągnionych prętów i rur mosiężnych w Walcowni Metali „Dziedzice” czy opracowanie napowietrznych, niskostratnych przewodów elektroenergetycznych, produkowanych w Oddziale NPA Skawina – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W całym 2019 roku Grupa poprawiła wskaźniki efektywności.

- W końcu 2018 roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania kapitałem obrotowym w naszych zakładach w Grupie. Na koniec 2019 roku obniżyliśmy ich poziom o ponad 140 mln zł. Wdrożone procesy przyniosły oczekiwane rezultaty – dodał Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Rok 2019 to także duże zmiany w strukturze organizacyjnej Boryszewa. Wycofanie spółek Alchemia S.A. i Impexmetal S.A. z obrotu giełdowego oraz włączenie tej pierwszej do Grupy Boryszew pozwoliło na rozszerzenie oferty o produkty z Segmentu Stali. Ponadto, 27 listopada 2019 roku Grupa zawarła przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji Impexmetal Aluminium Konin ze szwedzką spółką Gränges AB. Jej zamknięcie zaplanowane jest w drugiej połowie bieżącego roku. Podjęte kroki umożliwią Grupie Boryszew poprawę wskaźników finansowych oraz kontynuowanie rozwoju wszystkich segmentów spółki.

- Zdecydowaliśmy się na sprzedaż aktywów Impexmetal Aluminium Konin ze względu na atrakcyjną ofertę ze strony szwedzkiej spółki Gränges AB. Sprzedaż Spółki przyniesie korzyści obu stronom transakcji. Pandemia COVID-19 spowodowała dłuższy niż przewidywaliśmy proces pozyskiwania niezbędnych zgód do jej zawarcia, jednak w żadnym wypadku nie jest ona zagrożona – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Spółki z Segmentu Motoryzacja utrzymały solidne przychody, które wyniosły 1,8 mld zł. W 2019 roku zdobyły nominacje na projekty o wartości ponad 260 mln zł, z czego ponad 230 mln zł przypadło na Grupę Maflow. Odnotowała ona wzrost wyniku EBITDA w porównaniu do 2018 roku o ponad 32 mln zł.

- Z uwagi na niezadowalające wyniki Grupy BAP, razem z naszym największym klientem – Grupą VW – ustalamy warunki wdrożenia rozwiązań, które poprawią efektywność Grupy i umożliwią jej dalszy rozwój. Zakładamy poprawę analogiczną do rezultatów, jakie osiągnęliśmy w Grupie Maflow – dodał Piotr Lisiecki.

Segment Chemia odnotował spadek wyników. Przychody wyniosły 253 mln zł, a EBITDA 12,5 mln zł.

- W 2020 roku spodziewamy się znaczącej poprawy wyników Segmentu Chemii ze względu na panującą pandemię COVID-19. W zakładach Boryszew ERG rozpoczęliśmy produkcję płynu dezynfekującego ERG CleanSkin, który w obecnej sytuacji jest artykułem pierwszej potrzeby. Z tego powodu w początkowej fazie epidemii zdecydowaliśmy się na przestawienie linii produkcyjnych na ten wyrób. Pozwoliło to nam utrzymać zatrudnienie i produkcję w zakładzie na wysokim poziomie – powiedział Piotr Lisiecki.

Zdywersyfikowana oferta produktowa pozwala na utrzymanie dynamiki produkcji w Grupie Boryszew w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym.


Grupy Boryszew notuje wzrosty w niesprzyjającym otoczeniu rynkowym

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy Boryszew („Boryszew”) wyniosły 4,8 mld zł, a skonsolidowana EBITDA ukształtowała się na poziomie 321 mln zł. Wynik netto wyniósł 79 mln zł. Przychody Spółki w trzecim kwartale 2019 r. wzrosły o 10%, a jej EBITDA zanotowała wynik o 15% wyższy niż w trzecim kwartale 2018 roku. Ponadto, Boryszew utrzymuje dynamikę poprawy wskaźników efektywności zarządzania kapitałem obrotowym.

Przychody Grupy wzrosły o 140 mln zł, natomiast EBITDA o prawie 12 mln zł. Pozytywnie na wyniki Grupy, pomimo niesprzyjających warunków związanych m.in. ze spowolnieniem gospodarczym w Europie, wpłynął Segment Motoryzacja.

- W Grupie Maflow znacząco poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym oraz zwiększyliśmy rentowność zakładów. Maflow, jako podmiot działający globalnie, jest znacznie bardziej odporny na kryzys sektora automotive. Ma również zdecydowanie bardziej zdywersyfikowane portfolio klientów, do czego dążymy w Grupie Boryszew Automotive Plastic. W BAP zwiększyliśmy sprzedaż narzędzi o 42 mln zł w trzecim kwartale, natomiast sprzedaż części w tym okresie utrzymała się na niższym poziomie względem ubiegłego roku – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W trzecim kwartale 2019 r. Grupa utrzymała wyraźną poprawę wskaźników efektywności.

- Wartości kapitału obrotowego netto spadła o blisko 28% w stosunku do trzeciego kwartału 2018 r. W tym okresie zmniejszyliśmy stan zapasów o 8% oraz poprawiliśmy rotację należności o 5 dni – dodaje Piotr Lisiecki.

28 listopada Grupa poinformowała o podpisaniu przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki Impexmetal S.A. Podpisanie umowy to efekt rozmów, o przystąpieniu do których Boryszew informował, w ramach prowadzonego przeglądu opcji strategicznych, w raporcie bieżącym z 28 maja 2019 roku.

- Oferta ze strony szwedzkiej spółki Gränges była bardzo atrakcyjna. Po dokonaniu szczegółowych analiz zdecydowaliśmy, że sprzedaż, z punktu widzenia wzrostu wartości Grupy, jest najkorzystniejszym scenariuszem. Grupa Boryszew pozostanie największym producentem metali nieżelaznych w Polsce. W samym obszarze wyrobów aluminiowych, po sprzedaży aktywów w Koninie, nasze moce produkcyjne wyniosą 70 000 ton (NPA Skawina) – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Moce produkcyjne Grupy Boryszew w całym Segmencie Metali Nieżelaznych (aluminium, ołów, miedź, cynk) wynoszą obecnie 350 tys. ton. W momencie realizacji transakcji osiągną poziom 250 tys. ton.


GK Boryszew poprawia wyniki i skutecznie zarządza kapitałem obrotowym

W pierwszym półroczu 2019 roku przychody Grupy Boryszew wyniosły 3 211 mln zł. Wynik netto osiągnął poziom 73 mln zł, natomiast skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 229 mln zł. Wyniki Boryszewa na przestrzeni ostatnich dwóch kwartałów uległy zdecydowanej poprawie. Grupa zanotowała wzrost EBITDA o 49 mln zł (54% IQ19 v. IIQ19). Zysk netto zwiększył się pomiędzy kwartałami pierwszego półrocza 2019 o ponad 100% – z 24 mln zł w IQ19 do 49 mln zł w IIQ19. Boryszew istotnie podniósł efektywność zarządzania kapitałem obrotowym.

Jednym z istotnych wydarzeń drugiego kwartału było włączenie do Grupy Boryszew Grupy Kapitałowej Alchemia, w skład której wchodzi 6 zakładów produkujących wyroby ze stali. Pomimo inwestycji i nakładów finansowych przeznaczonych na konsolidację z Alchemią oraz Impexmetalem Grupa utrzymuje stabilny poziom zadłużenia finansowego. Wskaźnik długu netto do EBITDA wyniósł 3,1 w drugim kwartale i był minimalnie wyższy niż w pierwszym kwartale 2019 r., kiedy wynosił 3,0.

- W końcu poprzedniego roku zapowiadaliśmy intensywne prace nad poprawą efektywności zarządzania majątkiem w naszych zakładach. Udało nam się zmniejszyć kapitał obrotowy netto, m.in. zmniejszając poziom należności o 17% – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A. - Konsolidacja Grupy Alchemia od drugiego kwartału w niewielkim stopniu przełożyła się na wyniki całej Grupy w pierwszym półroczu. Obecnie pracujemy nad uzyskaniem pełnej synergii wszystkich naszych zakładów. Efekty pracy w tym zakresie będą widoczne w perspektywie kolejnych kwartałów – dodał Piotr Lisiecki.

Grupa Boryszew znacząco zmniejszyła kapitał obrotowy netto. Dla samej Grupy Boryszew spadł on
o blisko 15% w stosunku kwartał do kwartału, podczas gdy w Alchemii w analizowanym okresie wzrósł o 3%.

W Segmencie Motoryzacja Grupa Boryszew znacząco poprawiła wyniki – głównie za sprawą lepszej organizacji pracy oraz zmniejszenia kosztów produkcji. EBITDA w tym Segmencie w drugim kwartale wzrosła o blisko 60% w porównaniu do wyniku pierwszego kwartału bieżącego roku.

- W Segmencie Motoryzacja poprawiliśmy zarządzanie procesem produkcyjnym oraz znacząco zmniejszyliśmy koszty złej jakości, w tym również poziom „scrapu”. Poza pozyskiwaniem nowych nominacji pracujemy nad przejęciem nowych projektów od konkurencji, co pozwoli nam w krótkim czasie zwiększyć poziom przychodów w Segmencie – powiedział Piotr Lisiecki.

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Boryszew przeznaczyła 89 mln zł na inwestycje. Głównie w Segmencie Motoryzacja (22 mln zł) i Segmencie Metale (66 mln zł). W nadchodzących okresach Grupa planuje wdrożyć kolejne projekty innowacyjne, których efektem będzie m.in rozwój portfolio produktowego w Segmencie Metale poprzez np. walcówkę z wysokowytrzymałych stopów aluminium w NPA Skawina, innowacyjny stop aluminium z wysoką zawartością magnezu w Aluminium Konin, czy stop miedzi o nowym standardzie jakości geometrycznej w Walcowni Metali „Dziedzice”.


Rozwój rynku samochodów elektrycznych widoczny w wynikach GK Boryszew już w 2019 roku

W pierwszym kwartale 2019 roku przychody Grupy Boryszew wyniosły 1,5 mld zł. Skonsolidowana EBITDA Grupy wyniosła 90 mln zł, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 24 mln zł. Grupa planuje zwiększenie mocy produkcyjnych i rozbudowę portfela produktowego w Segmencie Metale, dalszy rozwój Segmentu Motoryzacyjnego oraz poprawę efektywności finansowej wszystkich posiadanych spółek.

Na początku bieżącego roku Spółki Grupy z Segmentu Motoryzacja pozyskały nominacje na nowe projekty o wartości 22 mln EUR, z czego ponad 15 mln EUR przypada na Grupę Boryszew Automotive Plastics (BAP), produkującą komponenty z tworzyw sztucznych.

- Nowe projekty, w części związane z perspektywicznym dla nas rynkiem aut elektrycznych, pozwalają optymistycznie patrzeć na kolejne okresy. Udział części do samochodów elektrycznych i hybrydowych w naszym portfelu nominacji wynosi obecnie ponad 15%. Pierwsze nominacje na części do tego typu aut pozyskaliśmy dużo wcześniej, ale już w 2019 będziemy mogli zaobserwować wpływ rynku aut elektrycznych na nasze wyniki, ponieważ ich produkcja rusza w połowie tego roku – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W omawianym okresie Segment Motoryzacja wygenerował 449 mln złotych przychodów oraz EBITDA na poziomie 20 mln złotych. Grupa nadal odczuwała znaczący wpływ implementacji norm środowiskowych WLTP oraz Euro 6 na przychody oraz wynik operacyjny Grupy (około 13 mln złotych).

Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku przychody w Segmencie Metale, stanowiącym około 60% struktury przychodów Grupy Boryszew, wyniosły 907 mln zł, natomiast EBITDA – 58 mln zł. Niższy wynik tego segmentu w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku to następstwo znaczącego wzrostu cen energii, wyższych kosztów wynagrodzeń oraz niższych jednostkowych marż przerobowych.

- Efekt wzrostu cen energii na wyniku EBITDA Grupy Boryszew w pierwszym kwartale to blisko 6 milionów złotych. W dłuższej perspektywie, utrzymanie cen energii na obecnym poziomie i widoczne, możliwe kolejne wzrosty cen, zdecydowanie osłabią konkurencyjność polskiego przemysłu na świecie. Szczególnie mocno odczują to eksporterzy. Zwróćmy uwagę, że cena energii elektrycznej dla przedsiębiorstw energochłonnych u naszych niemieckich sąsiadów wynosi już dziś ok. 65 zł za MWh mniej niż w Polsce – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Pozytywne wyniki zanotował segment Chemia. W 1 kwartale 2019 przychody wzrosły o ponad 4% i wyniosły 73 mln PLN. EBITDA wyniosła 3,5 mln PLN – jej niższy poziom w stosunku do roku poprzedniego wynikał z niższych marż handlowych w grupie produktów – plastyfikatory.

Grupa Boryszew w pierwszym kwartale 2019 r. rozpoczęła kolejne inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozwój portfela nowych produktów w Segmencie Metale.


Grupa Boryszew najsilniejsza w Segmencie Metale

W 2018 r. przychody Grupy Boryszew wyniosły 6,1 mld zł. Natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie 141 mln zł. Skonsolidowana EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 379 mln zł. Największy udział w kwocie 277 mln zł miał tutaj Segment Metale, który wygenerował jednocześnie największe przychody (3,7 mld zł).

Grupa Boryszew dywersyfikuje swoją działalności w ramach trzech funkcjonujących w różnych obszarach rynku segmentów, co sprawia, że Grupa jest bardziej odporna na zmiany w jej bezpośrednim otoczeniu. Efekty niekorzystnej sytuacji w jednym z segmentów Grupy są kompensowane wynikami pozostałych obszarów biznesowych.

Na koniec 2018 roku najlepsze wyniki wygenerował Segment Metale, gdzie przychody wyniosły 3,7 mld zł, natomiast EBITDA – 277 mln zł. Impexmetal S.A. zanotował wzrost zysku operacyjnego o ponad 30%, umacniając swoją pozycję na rynku, podobnie jak Walcownia Metali Dziedzice oraz Baterpol, których zysk operacyjny wzrósł o 20%.

- Na wzrost EBITDA, widoczny głównie w zakładzie Aluminium Konin, wpłynął wzrost wolumenów sprzedaży oraz poprawa dyscypliny kosztowej. W Segmencie Metale sukcesywnie zwiększamy moce produkcyjne w fabrykach. W ramach naszego zakładu w Koninie uruchamiamy realizację programu inwestycyjnego na lata 2019-2022 o wartości 430 mln zł. Zakłada on rozbudowę Wydziałów Odlewni oraz Walcowni, co zwiększy możliwości produkcyjne w obszarze wlewków i wyrobów walcowanych – powiedział Piotr Lisiecki, prezes zarządu Boryszew S.A.

W 2018 roku Segmentowi Motoryzacja nie sprzyjały zmiany w globalnym otoczeniu rynkowym. We wrześniu zanotowano istotny spadek produkcji samochodów, który utrzymywał się na znacząco niższym poziomie do końca grudnia. Wynikało to z wprowadzenia nowej procedury testowej do celów homologacji wielkości zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP).

- Wpływ norm WLTP na przychody oraz wyniki operacyjne Grupy w całym 2018 roku jest znaczący. Efekt spadku zamówień związany
z implementacją nowych procedur będzie jeszcze widoczny w kolejnych okresach, ale podejmujemy działania, które mają na celu zminimalizowanie ich wpływu na wyniki Grupy Boryszew. Z optymizmem patrzymy w przyszłość. Rozwój segmentu aut elektrycznych jest dla nas bardzo perspektywiczny. Inwestujemy w rozwój nowych produktów, dywersyfikujemy portfolio klientów i pozyskujemy nowe nominacje, które są podstawą naszej działalności w tym Segmencie – powiedział Piotr Lisiecki, prezes zarządu Boryszew S.A.

Boryszew Automotive Plastics oraz Maflow pozyskały nowe nominacje o wartości ponad 388 mln euro, które będą realizowane do 2028 roku. Kluczowy dla Grupy jest nieustający rozwój, czego dowodem są intensywne działania w obszarze R&D. Maflow jest obecnie jedyną firmą na świecie stosującą technologię skanowania 3D w połączeniu z maszynami gnącymi. Zabieg ten ma na celu zastąpienie skomplikowanej pracy ustawiacza automatycznym przestawianiem parametrów maszyny po zeskanowaniu produktu. Obniży to czas przezbrojeń o 40 minut oraz zredukuje odpad pochodzący z ustawiania maszyny po przezbrojeniu o 50%. Wspólnie z Instytutem Fraunhofer Grupa Maflow opracowała technologię spawania laserowego komponentów wchodzących w skład jej wyrobów. Osiągnięte parametry procesu pozwolą w przyszłości zastosować technologię 10-krotnie szybszą od aktualnie stosowanych, redukując koszty wytwarzania oraz podnosząc jakość produktu.


Boryszew ERG z innowacjami na każdą porę roku

Boryszew ERG, jeden z kluczowych producentów chemii motoryzacyjnej w Polsce, pracuje nad rozszerzeniem portfolia produktowego o kolejne innowacyjne rozwiązania. Szczególnie zaawansowane prace badawcze dotyczą projektu ekologicznego nanopłynu do chłodnic samochodowych i płynu do zabezpieczania przed oblodzeniem samolotów. Zostaną one zakończone najprawdopodobniej w 2020 roku, wtedy też produkty trafią na rynek. Wcześniej, bo już w sezonie zimowym 2019/2020, w ofercie Boryszew ERG znajdą się płyn odladzający i płyn zabezpieczający dedykowany dla sektora kolejowego.

Dynamika rynku wymaga od producentów ciągłego doskonalenia i dostosowywania oferty produktowej do zmieniających się potrzeb. W związku z tym projekty badawczo-rozwojowe będą miały coraz większe znaczenie szczególnie wśród twórców rozwiązań dla segmentu motoryzacyjnego, ale i szeroko rozumianego transportu. Płyny do odladzania i zabezpieczające przed ponownym oblodzeniem dedykowane dla sektora kolejowego będą stanowiły najnowszy produkt z portfela Boryszew ERG już w sezonie zimowym 2019/2020. Odladzanie elementów taboru szynowego jest jedną z podstawowych czynności w okresie zimowym. Opracowywane preparaty przeznaczone będą głównie do odladzania elementów jezdnych taboru. To właśnie one ulegają najczęściej oblodzeniu, prowadząc do unieruchomieniu składu.

Ważne prace dotyczą w Boryszew ERG opracowania receptury płynu do zabezpieczania przed oblodzeniem samolotów. W skład opracowanego środka wchodzi wodny roztwór glikolu propylenowego, wzbogacony o innowacyjny pakiet inhibitorów korozji, dedykowany dla metali i stopów występujących w konstrukcji statków powietrznych oraz dodatki zmieniające właściwości reologiczne, tj. zagęstniki i środki powierzchniowo czynne. Ostateczna receptura opracowanego preparatu zostanie poddana testom zgodnie z restrykcyjnymi normami lotniczymi w kilku niezależnych jednostkach certyfikacyjnych.

- "Środki zabezpieczające samoloty przed oblodzeniem muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Samoloty muszą zostać odśnieżone, odlodzone i odszronione, aby nie zmniejszyła się siła nośna ich płatów oraz właściwości aerodynamiczne całego samolotu. Nie bez znaczenia pozostaje wzrost liczby operacji lotniczych, w takich sytuacjach łatwiej o błędy pracowników, przygotowujących maszyny do lotu. W Boryszew ERG stawiamy na oferowanie najlepszych i najbezpieczniejszych technologii" – komentuje Marlena Krohn, Dyrektor Zarządzająca Boryszew ERG.

Obecne na rynku Borygo Runway sprawdza się w odladzaniu i zapobieganiu oblodzeniu pasów startowych. Jakość tego produktu potwierdzają liczne certyfikaty. Kolejni klienci branżowi decydują się na jego stosowanie na lotniskach w Europie, m.in. w Polsce, we Włoszech i na Litwie. – "Wierzymy, że Boryszew ERG pozostanie w gronie liderów w tym segmencie działalności w Polsce. Rozszerzenie oferty o środki dedykowane zabezpieczaniu samolotów jest dla nas naturalne" – dodaje Marlena Krohn.

Kluczowy jest również projekt „Ekologicznego nanopłynu do chłodnic samochodowych o innowacyjnych parametrach użytkowych” (POIR.01.02.00-00-0031/17). Polega on na opracowaniu receptury i technologii produkcji zupełnie nowego płynu i koncentratu płynu chłodniczego do silników spalinowych, aktualnie niewystępującego na rynku. Jego innowacyjność wynika z zastosowania nanododatków, zwiększających przewodniość i pojemność cieplną, co z kolei znacząco wpływa na zdolność płynu do odbierania ciepła z silnika, zwiększając wydajność i żywotność tej części samochodu. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020.

Boryszew ERG jest znany przede wszystkim jako producent płynu do chłodnic BORYGO. Czołowy produkt powstaje w zakładzie spółki w Sochaczewie już od 50 lat. Oferta Spółki obejmuje nie tylko płyny motoryzacyjne, a więc wspomniane płyny do chłodnic, hamulcowe i do spryskiwaczy, lecz także coraz więcej środków dedykowanych sektorowi lotniczemu, a także plastyfikatory, stabilizatory i materiały budowlane. Spółka jest częścią jednej z największych grup przemysłowych w Polsce – Grupy Boryszew.


Spółki z GK Boryszew wzywają na 100% akcji Alchemia S.A.

Boryszew S.A., Impexmetal S.A. oraz inne podmioty ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Alchemia S.A. w wolnym obrocie. Celem transakcji jest osiągnięcie przez Wzywających 100% akcji Spółki i wycofanie jej z obrotu giełdowego.

Oferowana w wezwaniu cena jest zgodna z warunkami wskazanymi w ustawie o ofercie publicznej i wynosi 4,80 zł. Zapisy na sprzedaż akcji objętych wezwaniem będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska (wskazanych w treści wezwania) od dnia 31 stycznia do 4 marca 2019 r. Podmiotem nabywającym akcje jest Impexmetal S.A.

Cena akcji wskazana w wezwaniu jest korzystna dla Akcjonariuszy, ponieważ jest wyższa od najwyższego poziomu kursu akcji notowanego w ciągu całego 2018 r. Zaproponowana w wezwaniu cena jest solidnym kompromisem pomiędzy niższą wyceną Spółki utrzymującą się przez ostatni rok a nieco wyższymi, stabilnymi poziomami wykresu w ciągu ostatnich lat. Obserwowany spadek zainteresowania inwestorów rynkiem kapitałowym sprawia, że wezwanie zapewnia dodatkową płynność dla akcjonariuszy mniejszościowych.

W sytuacji, gdy w wyniku wezwania Wzywający będą bezpośrednio lub pośrednio kontrolować 90% lub więcej akcji Spółki, ich intencją będzie rozpoczęcie procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki.

"Po zakończeniu wezwania planujemy wycofać akcje Alchemii S.A. z obrotu giełdowego. Dzięki włączeniu do GK Boryszew Alchemii S.A., realizującej obecnie znaczące projekty inwestycyjne, planujemy osiągnąć synergię nie tylko w obszarze efektywności kapitałowej, ale również w obszarze naszej oferty produktowej" – powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Boryszew S.A. "Naszym założeniem strategicznym jest stworzenie silnej grupy kapitałowej. Realizacja tego celu jest możliwa poprzez stały proces inwestowania prorozwojowego i produktowego w najbardziej perspektywicznych podmiotach grupy, jak również poprzez inwestycje kapitałowe. Bierzemy pod uwagę potencjał i podobieństwa obu grup kapitałowych (GK Alchemia i GK Impexmetal), operujących w sektorze hutnictwa i przetwórstwa metali oraz potrzebę koordynacji działań dotyczących rozwoju działalności handlowej i ekspansji na nowych perspektywicznych rynkach" – dodał Piotr Lisiecki.

Wszyscy Wyzywający (Boryszew S.A., Impexmetal S.A., Pani Grażyna Karkosik, Pan Roman Karkosik, EAST-SIDE Bis Sp. z o.o.) kontrolują łącznie ponad 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Grupa Boryszew stabilnie po trzech kwartałach 2018 r.

Po trzech kwartałach 2018 r. przychody Grupy Boryszew wyniosły 4,7 mld PLN, natomiast zysk netto ukształtował się na poziomie ponad 150 mln PLN. Skonsolidowana EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 311 mln PLN – największy udział miał tutaj Segment Metale – 226 mln PLN, który wygenerował jednocześnie największe przychody (2,9 mld PLN).

Najlepsze wyniki po dziewięciu miesiącach Grupa wypracowała w Segmencie Metale, gdzie przychody r/r wzrosły o 1,4% do 2,9 mld PLN. Poprawie uległ także wynik EBITDA, który wyniósł 226 mln PLN (wzrost o 4,6%) przy zwiększającej się marży EBITDA do 7,9%.

- "Nasze wyniki po trzech kwartałach są stabilne, mimo ogólnie mniej optymistycznych nastrojów niż w analogicznym okresie w 2017 r. Narastająco utrzymujemy poziom przychodów minimalnie wyższy od ubiegłorocznego, jednak spadek obrotów w trzecim kwartale w Segmencie Motoryzacja negatywnie wpłynął na wynik EBITDA w tym okresie. Na koniec września b.r. najlepsze wyniki oraz perspektywy pokazał Segment Metale" - powiedział Piotr Lisiecki, Prezes Zarządu Grupy Boryszew.

Po trzech kwartałach 2018 r. Grupa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, które zostały przeznaczone na realizacje inwestycji i obsługę zadłużenia zewnętrznego. Główny wpływ na niższy poziom przepływów z działalności operacyjnej miało nominalne zwiększenie zaangażowania w kapitał pracujący, co było pochodną zwiększonej sprzedaży, kursów metali oraz budową zapasów w związku z wydarzeniami na rynku aluminium oraz budową form wtryskowych, wynikającą z realizacji nowych nominacji w Segmencie Motoryzacja.

Grupie Boryszew nie sprzyjała sytuacja na rynku motoryzacyjnym w trzecim kwartale b.r. We wrześniu rejestracje nowych samochodów z Grupy VW istotnie spadły (- 23,5% r/r), choć trend w pierwszych sześciu miesiącach był umiarkowanie wzrostowy. Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja wynikał głównie z jednorazowego zdarzenia rynkowego – od 1 września 2018 r. obowiązuje nowa procedura testowa do celów homologacji wielkości zużycia paliwa i emisji spalin (WLTP), której wpływ na przychody Grupy w trzecim kwartale b.r. szacowany jest na poziomie 57 mln PLN.

- "Komisja Europejska zastąpiła dotychczas używany cykl testowania spalania i emisji szkodliwych substancji NEDC przez nową procedurę WLTP, czego skutkiem jest istotny spadek rejestracji nowych aut. W średnim i długim okresie spodziewamy się jednak pozytywnych zmian w tym obszarze, np. nasz główny odbiorca, Grupa VW, ogłosiła znaczące inwestycje w segmencie aut elektrycznych. Centra elektromobilności powstaną m.in. w fabrykach Zwickau, Emden i Hanowerze, które są naturalnymi odbiorcami naszych zakładów produkcyjnych" – powiedział Cezary Pyszkowski, wiceprezes Boryszew S.A. odpowiedzialny za Segment Motoryzacja.

W ciągu dziewięciu miesięcy b.r. spółki Boryszew Automotive Plastics oraz Maflow pozyskały nowe kontrakty o wartości ponad 270 mln EUR, które będą realizowane do 2028 r.

- "Wpływ nowych nominacji na przychody będzie widoczny już w 2019 r. Obecnie nowe projekty są w fazie tzw. „project developmentu”, następnym krokiem będzie ich wdrożenie do produkcji seryjnej. Zasoby spółek z sektora motoryzacyjnego są mocno zaangażowane w ten wymagający proces" – dodaje Cezary Pyszkowski.

Grupie Boryszew sprzyja sytuacja na rynku wyrobów aluminiowych, które znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu segmentach gospodarki. Rewolucja w branży motoryzacyjnej pociąga za sobą coraz szersze zastosowanie lekkich materiałów, w tym właśnie aluminium, co stanowi szanse dalszego rozwoju dla Segmentu Metale.


Boryszew najmocniejszy w Segmencie Metale

Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, w pierwszym półroczu 2018 roku osiągnęła 3,2 mld zł przychodów oraz 108 mln zł zysku netto. Głównym motorem napędowym Grupy w tym okresie był Segment Metale, który zanotował prawie 11% wzrost EBITDA (151 mln zł w IH 2018 r. v. 136 mln w IH 2017 r.), przy 3% wzroście przychodów (1,95 mld zł w IH 2018 r. v. 1,89 mld zł w IH 2017 r.)

Wyniki po pierwszym półroczu 2018


EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 231 mln zł, natomiast zysk brutto ze sprzedaży 334 mln zł. Po I półroczu 2018 r. Grupa Kapitałowa wygenerowała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i finansowej. Wyniosły one odpowiednio 89 mln zł i 20 mln zł. Wypracowane nadwyżki nie zostały jednak w Grupie, gdyż w całości zostały spożytkowane na realizacje inwestycji. Niezależnie od wydatków inwestycyjnych, stan gotówki w Grupie wynosi na 30 czerwca br. 171 mln zł.

- "Wysoka baza wyników z lat poprzednich sprawia, że nasza obecna dynamika wzrostu nie jest tak wyraźna jak w poprzednich okresach. Grupa Boryszew jest dziś dojrzałym holdingiem, działającym szeroko na arenie międzynarodowej, który notuje dobre i przewidywalne dla rynku wyniki. W obecnej sytuacji, kolejny skok wyników byłby możliwy dzięki przeprowadzeniu dużego programu inwestycyjnego w istotny wzrost mocy wytwórczych lub poprzez dokonanie kolejnych akwizycji podmiotów branżowych" – stwierdził Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Rozwój Segmentu Metale


Obszar Metale, którego sprzedaż stanowi 60% przychodów Grupy Kapitałowej, zanotował 3% wzrost przychodów, które na koniec czerwca 2018 roku wyniosły 1,95 mld złotych, co związane było ze wzrostem wolumenów sprzedaży, który nastąpił głównie w Baterpolu, Aluminium Konin oraz NPA Skawina.

W pierwszej połowie 2018 roku sprzedano 142 tys. ton produktów. Do 151 mln złotych wzrosła EBITDA tego Segmentu, co oznacza 11% wzrost względem analogicznego okresu w roku 2017. W swoim największym segmencie Grupa Kapitałowa planuje konsekwentnie się rozwijać poprzez zwiększenie mocy produkcyjnych oraz rozszerzając portfolio produktowe. W ramach realizacji przyjętej na początku b.r. strategii, należący do GK Boryszew – Impexmetal SA podpisał umowę licencyjną z Korea Institute of Industrial Technology (Kitech), która umożliwi wyprodukowanie nowego stopu aluminiowo-magnezowego. - "Innowacyjny produkt charakteryzować się będzie wyjątkowo wysoką wytrzymałością i bardzo dobrą plastycznością, niespotykanymi do tej pory na świecie. Stop aluminiowo-magnezowy będzie również lżejszy, dzięki czemu znajdzie wszechstronne zastosowanie w wielu branżach, m.in. motoryzacji i lotnictwie" – skomentował Piotr Szeliga.

Dobre perspektywy dla motoryzacji

W drugim, co do wielkości, obszarze działalności Grupa Kapitałowa osiągnęła ponad 1 miliard przychodów, natomiast EBITDA wyniosła 63 mln złotych.

- "Niższe wyniki w Segmencie Motoryzacyjnym to efekt spadku notowań EUR/PLN. Obniżyła się również sprzedaż narzędzi, jednakże część spadku miała charakter tymczasowy, spowodowany przesunięciem się harmonogramów wdrażania do produkcji nowych projektów. W ubiegłym roku otrzymaliśmy wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia fabryki w Prenzlau, która wpłynęła na wyniki 2017 roku. Niewątpliwie cieszy duża ilość nowych kontraktów, które udało nam się pozyskać w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2018 roku, opiewają one na ponad 170 mln EUR" ― dodaje Piotr Szeliga.

W I półroczu 2018 roku wzrosła sprzedaż samochodów w Europie. Wg danych ACEA, rynek samochodów osobowych na starym kontynencie uległ powiększeniu o 2,9% względem pierwszego półrocza 2017 roku. Grupa Kapitałowa obecna jest na motoryzacyjnych rynkach Ameryki Południowej i Azji, jednak kluczowy pozostaje dla niej rynek europejski, gdzie lokowane jest ok. 90% sprzedaży (w ujęciu wartościowym).

W całym pierwszym półroczu Grupa wypracowała 3,2 mld zł przychodów ze sprzedaży. W coraz większym stopniu jej wpływy sprzedażowe ulegają dywersyfikacji geograficznej: na koniec czerwca rynek polski stanowił 34% udziału w przychodach. Nadal bardzo ważnym rynkiem są Niemcy, które odpowiadają w tym półroczu za 772 mln zł przychodów, czyli 24% całej sprzedaży Grupy. Pozostałe kraje UE odpowiadają już za ponad 1/3 przychodów (34%). W kolejnych kwartałach sytuacja Grupy będzie uzależniona od atrakcyjności i konkurencyjności jej oferty produktowej, ale w dużej mierze – także od stanu gospodarek polskiej i europejskich. Będzie również pochodną nastrojów panujących na europejskim rynku sprzedaży samochodów oraz sytuacji na rynku aluminium i rynku walutowym. To parametry rynkowe kluczowe dla działalności Grupy Boryszew, które co prawda leżą poza strefą kontroli zarządu Spółki, ale są przez niego dobrze rozpoznane w kontekście szans rozwojowych.


Stabilne wyniki Grupy Boryszew po I kwartale 2018 roku

W I kwartale 2018 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 51,4 mln zł zysku netto i 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży. Wyraźnie wzrosły wyniki segmentu Metale w efekcie wzrostu wolumenów sprzedaży.

Wyniki po I kwartale 2018

W I kwartale 2018 r. Grupa Boryszew miała 1,62 mld zł przychodów ze sprzedaży względem 1,60 mld zł przed rokiem. W największym stopniu do przychodów Grupy kontrybuował Segment Metale, który z wynikiem 978,3 mln zł na koniec I kwartału 2018 r. odpowiadał za przeszło 60 proc. wszystkich obrotów Grupy (58,6 proc. w I kwartale 2017 r.). Drugim co do ważności obszarem działalności był Segment Motoryzacja, który wypracował w tym okresie stabilne wyniki, osiągając 504,7 mln zł przychodów ze sprzedaży. Pozostałe segmenty zanotowały wyniki sprzedaży zbliżone do zeszłorocznych.

- "Publikowane niedawno wyniki za 2017 r. pokazały, że Grupa z sukcesami realizuje przyjętą strategię rozwoju. W I kwartale tego roku kontynuowaliśmy tę drogę i budowaliśmy potencjał pod wzrosty w kolejnych okresach. W pierwszych trzech miesiącach zanotowaliśmy wzrost przychodów ze sprzedaży, będący pochodną wzrostu wolumenów sprzedaży do 85,7 tys. ton z zeszłorocznego poziomu 81,6 tys. ton" - mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Skonsolidowana EBITDA Boryszew wyniosła 110,7 mln zł, a największy w niej udział miał Segment Metale, który wygenerował ponad połowę tego wyniku (67,7 mln zł). Na poziomie wyniku operacyjnego Grupa wypracowała 75,1 mln zł. W ujęciu netto Grupa zarobiła w tym czasie 51,3 mln zł.

- "Niższy wynik zrealizowany w pierwszym kwartale bieżącego roku wynika przede wszystkim z czynników makroekonomicznych, głównie ze wzmocnienia kursu złotówki do euro i dolara oraz wzrostu cen surowców, który szczególnie odczuwalny był w Segmencie Motoryzacji. Jesteśmy firmą globalną, generujemy ponad 60 procent przychodów poza Polską, dlatego umocnienie złotówki wpłynęło negatywnie na wyniki Grupy Boryszew. Na spadek wyniku pierwszego kwartału w porównaniu do ubiegłego roku miała również wpływ wypłata części odszkodowania z tytułu ubezpieczenia fabryki w Prenzlau w pierwszym kwartale 2017 roku" – skomentował p.o. Prezesa Boryszewa.

W I kwartale 2018 r. Grupa Boryszew przeznaczyła na inwestycje w aktywa rzeczowe oraz finansowe 96,8 mln złotych, co zostało sfinansowane środkami własnymi oraz dodatkowym zadłużeniem. Poziom zadłużenia (zadłużenie netto do EBITDA) wynosi 2,3x (spadek z 2,5x w porównywalnym okresie ubiegłego roku) i jest na bezpiecznym poziomie.

Perspektywy rozwoju

Kluczowa dla wyników Grupy Boryszew jest sytuacja makroekonomiczna w Europie, gdzie Grupa osiąga ponad 90% swoich obrotów. Warunki prowadzenia biznesu Grupy Boryszew w krajach Unii Europejskiej, w tym Polsce, po I kwartale 2018 r. były na poziomie zbliżonym do sytuacji w analogicznym okresie roku poprzedniego.

- "W ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będziemy się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi" - dodał Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki_finansowe_Grupy Boryszew 2017_i_IQ 2018_


Boryszew: 204 mln zł zysku netto w 2017 roku

W 2017 roku Grupa Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła 204 mln zł zysku netto (wzrost o 5,1 proc. r/r) i 6,3 mld zł przychodów, tj. o 11,5 proc. więcej niż w 2016 roku.

Wyniki po roku 2017

Zysk netto Grupy Boryszew w roku 2017 r. był wyższy o 9,8 mln zł od wyniku osiągniętego w roku poprzednim. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 469,2 mln zł, natomiast zysk operacyjny 335,4 mln zł.

- "Dobre wyniki 2017 roku są efektem kontynuacji przyjętej strategii rozwoju Spółki i poszerzania jej portfolio produktowego. Wzrost przychodów wiązał się z poprawą koniunktury na rynku motoryzacyjnym, z lepszą sprzedażą w Segmencie Aluminium oraz ogólną poprawą sytuacji makroekonomicznej w kraju i w strefie euro" ― mówi Piotr Szeliga, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Boryszew S.A.

Wyniki Grupy Boryszew zostały obniżone poprzez rezerwy dokonane na ryzyka związane zarówno z toczącymi się, jak i potencjalnymi postępowaniami kontrolnymi, dotyczącymi podatku VAT w spółkach przetwórstwa metali. Rezerwa na zobowiązania wyniosła 65 mln zł, natomiast na zobowiązania warunkowe 38 mln zł. Spółki z Grupy Boryszew, których dotyczą decyzje organów skarbowych, zapowiedziały odwołania.

- "Nasze spółki z Grupy, podobnie jak Skarb Państwa, są ofiarami oszustw podatkowych, podczas gdy w ocenie organów stają się podejrzanymi. Podmiotom z branży przetwórstwa metali zarzuca się brak należytej staranności przy weryfikowaniu kontrahentów, tymczasem kryteria takiej staranności nie zostały nigdzie dokładnie określone. W praktyce oczekuje się od spółki, że wykryje i przewidzi wszelkie przestępcze działania wśród swoich kontrahentów – czyli zrobi to, na co organom skarbowym potrzeba często wielu lat pracy, przy wykorzystaniu narzędzi, którymi my – przedsiębiorcy – nie dysonujemy" – powiedział Piotr Szeliga.
- "Co istotne, organy skarbowe oceniają przeszłość z szerokiej perspektywy, analizują konkretne stany faktyczne z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy, a często to, co zauważa obecnie organ skarbowy w praktyce codziennego obrotu było całkowicie nie do uchwycenia" ― dodaje p.o. Prezesa Boryszewa.

Wyniki sprzedaży i perspektywy rozwoju

W 2017 r. Grupa Boryszew wypracowała 6,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 5,6 mld zł w roku 2016.

- "Satysfakcjonujące wyniki dotyczą wszystkich segmentów naszej działalności. Największy wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacyjnym zanotowały polskie lokalizacje Grupy Maflow, natomiast duży wpływ na wolumeny sprzedaży w Segmencie Metali miał zrealizowany plan inwestycyjny w zakładzie w Koninie, który umożliwił osiągnięcie mocy produkcyjnych wyrobów walcowanych na poziomie blisko 100 tys. ton rocznie" – wyjaśnia p.o. Prezesa Boryszewa.

Grupa Kapitałowa Boryszew w ramach długoterminowej strategii rozwoju nadal będzie się skupiać na umocnieniu pozycji rynkowej. Grupa spodziewa się wzrostu majątku i zyskowności spółek, a tym samym wzrostu wartości dla akcjonariuszy w długim okresie. Krótkoterminowe działania i plany rozwojowe koncentrują się na zakończeniu prowadzonych w spółkach Grupy Kapitałowej inwestycji i maksymalizacji ich efektów, a także na kontynuacji procesów restrukturyzacji majątkowej i organizacyjnej w związku z dynamicznie zmieniającymi się uwarunkowaniami rynkowymi.

Podsumowanie wyników

Podsumowanie skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 r. (dane w mln PLN):

   2017 2016   Zmiana r/r
(%)
Przychody ze sprzedaży  6 290  5 643  11,5%
Zysk z działalności operacyjnej 335,4   264,6 26,8% 
EBITDA  469,2 385,8   21,6%
Marża EBITDA  7,5%  6,8%  
Zysk netto  203,9  194,0  5,1%

Grupa Boryszew zanotowała znaczący wzrost wartości dla akcjonariuszy. Zysk przypadający na jedną akcję wzrósł z 60 groszy na koniec 2016 roku do 80 groszy na dzień 31 grudnia 2017 roku.

 


Ponad 233 mln zł zysku netto Grupy Boryszew po Q3 2017 r.

Po trzech kwartałach 2017 r. Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, zanotował ponad 233 mln zysku netto, co oznacza 33-procentowy wzrost rok do roku.

Przychody Grupy Boryszew w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. wyniosły ponad 4,69 mld zł i były wyższe o 11 proc. niż rok wcześniej. Z kolei EBITDA osiągnęła 393 mln zł po trzech kwartałach 2017 roku, zwyżkowała o 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku.

- "Kluczowy jest systematyczny wzrost zysku operacyjnego – mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A." - "Poprawa wynika m.in. z inwestycji rozwojowych, dzięki którym wzrosły moce produkcyjne i jednostkowe marże oraz z udanej restrukturyzacji w segmencie motoryzacyjnym, zarówno w Grupie Maflow, jak i w Boryszew Automotive Plastics. Aktualnie naszą uwagę skupiamy na rozwoju innowacyjności w grupie i prowadzimy prace w celu konsolidacji obszaru R&D" ― dodaje Prezes Boryszewa.

Wzrosty w segmentach

Najmocniej, bo o 17 proc. rdr do 2,83 mld zł, wzrosły przychody Boryszewa w Segmencie Metale. Najwyższy procentowy wzrost, o 22 proc., dotyczył O/NPA Skawina i wynikał ze wzrostu sprzedaży większości asortymentów walcówek. W drugim najistotniejszym dla grupy Segmencie Motoryzacja zanotowano zwyżkę przychodów o 5 proc. rdr do 1,51 mld zł.

- "Wzrost przychodów w Segmencie Motoryzacja był wynikiem pozyskania nowych nominacji głównie przez Grupę Maflow" – wyjaśnia Jarosław Michniuk, Prezes Boryszewa.
- "W Segmencie Metale na wzrost przychodów wpływ miał wzrost cen metali na giełdzie LME oraz większe wolumeny sprzedaży."

Po III kwartałach 2017 r. EBITDA Segmentu Motoryzacja wzrosła do 149 mln zł, co stanowiło poprawę o 48 proc. wobec wyniku rok wcześniej. Lepiej było też w Segmencie Metale – EBITDA wyniosła 216 mln zł i była o 10 proc. wyższa niż w pierwszych dziewięciu miesiącach 2016 r..

- "Głównym kontrybutorem poprawy rentowności był Segment Motoryzacja, gdzie EBITDA wzrosła o 48 proc., a procentowo najwyższy wzrost zanotował Segment Chemia (77 proc.)" – komentuje Jarosław Michniuk, Prezes Boryszewa.

Sytuacja międzynarodowa 

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. znacząco wzrosły średnie ceny czterech podstawowych dla GK Boryszew metali, tj. aluminium (o 23 proc.), miedzi (o 26 proc.), ołowiu (o 27 proc.) oraz cynku (o 42 proc.).

Z kolei dla Segmentu Motoryzacja, który odpowiada za ponad 30 proc. obrotów GK Boryszew, istotny jest wzrost sprzedaży samochodów. Według danych ACEA, europejski rynek samochodów osobowych powiększył się w pierwszych trzech kwartałach 2017 r. o 3,7 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. Główny klient Boryszewa w Segmencie Motoryzacja – Grupa Volkswagen zanotowała po III kwartach 2017 r. wzrost sprzedaży samochodów w Europie o 2,4 proc. rdr.


Grupa Boryszew z rekordowym zyskiem netto za I półrocze 2017 roku

Grupa Boryszew S.A., jedna z największych polskich grup przemysłowych, opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 roku notując ponad 161 mln zysku netto (wzrost o ponad 68 % r/r), 3 172 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 10% r/r) oraz 255 mln EBITDA (wzrost o 18% r/r), jednocześnie podtrzymała opublikowaną prognozę finansową.

Segment Metale, mający największy udział w sprzedaży, w I półroczu 2017 roku wypracował przychody na poziomie 1 899 mln zł (wzrost o 16% r/r). Wynik EBITDA segmentu wyniósł 136 mln zł (wzrost o 14% r/r). Segment Motoryzacja zanotował przychody na poziomie 1 042 mln zł (wzrost o 5% r/r) i wynik EBITDA na poziomie 102 mln zł (wzrost o 52% r/r). Segment Chemia wypracował przychody w wysokości 132 mln zł (spadek o 19% r/r) i wynik EBITDA na poziomie 12 mln zł (wzrost o 113% r/r).

- Bardzo dobre wyniki, które wypracowaliśmy w pierwszym półroczu 2017 roku oznaczają realizację prognozy na poziomie zgodnym z założeniami. Mimo wzmocnienia złotówki, wywołującego presję na notowane przez nas wyniki, podtrzymujemy naszą prognozę na ten rok. Pozwalają nam na to dobre perspektywy dla segmentu motoryzacyjnego, oczekiwany lepszy wynik segmentu chemicznego wynikający z sezonowości i stabilna sytuacja w segmencie metalowym - mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.

W I półroczu 2017 r. GK Boryszew wypracowała 3 172 mln zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2 882 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku - Wzrost przychodów o 10% w stosunku do pierwszej połowy 2016 roku to zasługa zwiększonej sprzedaży w segmencie Metali, a także wzrostu samych cen metali na rynkach międzynarodowych. To również efekt rozwoju naszego biznesu w segmencie Motoryzacyjnym, gdzie mimo umocnienia się złotówki i mniejszej sprzedaży narzędzi zanotowaliśmy 5% wzrost głównie w wyniku rozwoju biznesu Maflow w Polsce, Chinach, Meksyku, Brazylii oraz wzrostu sprzedaży części w BAP - powiedział Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A.


Doskonałe wyniki Grupy Boryszew w I kwartale 2017 r.

W 1 kwartale 2017 roku Boryszew, jedna z największych polskich grup przemysłowych, osiągnęła ponad 78 mln zysku netto (wzrost o ponad 77% r/r), 128,3 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 30% r/r) oraz 93,6 mln zł zysku z działalności operacyjnej (wzrost o ponad 40% r/r).

Wyniki za I kwartał 2017 r.

Zysk netto Grupy Boryszew w I kw. 2017 roku wyniósł 78,1 mln zł i był wyższy o 34 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 128,3 mln zł, natomiast zysk operacyjny ― 93,6 mln zł.

Pierwszy kwartał 2017 roku był kolejnym dobrym okresem dla naszej Grupy. Zgodnie z oczekiwaniami w największym stopniu poprawiliśmy wyniki w segmencie motoryzacyjnym zarówno w Maflow jak
i Boryszew Automotive Plastics. W dalszym ciągu optymalizujemy procesy produkcyjne w tym obszarze i zwiększamy marże handlowe. W segmencie Metale pierwszy kwartał przyniósł spodziewana poprawę w wyrobach aluminiowych i dość zróżnicowaną sytuacje w pozostałych zakładach Segmentu. ― mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A. ― Na uwagę zasługuje również poprawa
w segmencie Chemia, zwłaszcza w Boryszew S.A. oddział ERG, m.in. w następstwie wprowadzenia na rynek nowych produktów ― dodaje Prezes Boryszewa.

W I kw. 2017 r. GK Boryszew wypracowała 1,60 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,48 mld zł
w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ponad 8% wzrost przychodów wynika przede wszystkimi z wyższych wolumenów sprzedaży w segmencie Metale i wzrostu ceny metali na giełdzie LME oraz zwiększonej sprzedaży do kluczowego klienta w grupie Maflow – wyjaśnia Prezes Boryszewa.

Prognoza wyników EBITDA i zysku netto Grupy Boryszew w roku 2017

W marcu Grupa Boryszew opublikowała prognozę wyników na rok 2017. Zakłada ona wzrost zysku netto do poziomu 305,5 mln zł oraz wzrost wyniku EBITDA do poziomu 539,7 mln zł.

Bardzo dobre wyniki pierwszego kwartału potwierdzają celność naszej prognozy ¬– mówi Jarosław Michniuk. – 78 mln zł zysku netto i ponad 128 mln zł zysku EBITDA to odpowiednio 25,6% i 23,8% prognozy. Z dzisiejszej perspektywy nie widzimy zagrożeń dla realizacji naszych ambitnych planów na ten rok ― dodaje Prezes Boryszewa.

Więcej informacji


Uroczysta inauguracja fabryki komponentów motoryzacyjnych w Prenzlau

Boryszew, największy polski producent motoryzacyjny, zakończył prace związane z uruchomieniem zakładu w Prenzlau. 19 kwietnia 2017 roku oficjalnie rozpoczęto seryjną produkcję plastikowych, galwanizowanych komponentów motoryzacyjnych. Wartość inwestycji wyniosła 22 mln euro, co czyni ją jedną z największych polskich inwestycji typu greenfield w Niemczech.

Boryszew zakończył kluczową dla rozwoju segmentu motoryzacyjnego Grupy inwestycję w niemieckim Prenzlau. W hali o powierzchni ok. 14,5 tys. m2 powstała jedna z najnowocześniejszych w Europie linia technologiczna do galwanizacji elementów z tworzyw sztucznych o wydajności 400 tys. m2 powierzchni galwanizowanej rocznie. Powstające w niej komponenty trafią do samochodów marki Volkswagen, Audi, BMW, Daimler i Toyota.

Nasz nowy zakład w Prenzlau pełnić będzie bardzo ważną rolę w kontekście realizacji przyjętych założeń rozwoju segmentu automotive – mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A. – Zwiększamy czterokrotnie moce produkcyjne w zakresie wyrobów galwanizowanych, podnosimy efektywność, wykorzystując niezwykle wysokie kompetencje naszych pracowników i najnowsze rozwiązania produkcyjne – dodaje Prezes Boryszewa.

Cieszę się, że prace budowlane przebiegły niezwykle sprawnie – mówi Lutz Suhrbier zarządzający zakładem w Prenzlau. –Boryszew jest jednym z największych pracodawców w regionie, ważne więc było dla nas szybkie zakończenie procesu inwestycyjnego. Od momentu skompletowania niezbędnych dokumentów projektowych do uzyskania pełnej zdolności produkcyjnej minęło zaledwie 13 miesięcy.


Najważniejsze informacje na temat zakładu Grupy Boryszew w Prenzlau

• Nazwa zakładu: Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH

• Lokalizacja: Prenzlau (Prenzlau Nord), Brandenburgia, Niemcy

• Profil zakładu: fabryka elementów z tworzyw sztucznych z linią galwanizacyjną dla sektora motoryzacyjnego.

• Działalność zakładu: produkcja dekoracyjnych podzespołów galwanizowanych z tworzyw sztucznych na pierwsze wyposażenie dla producentów samochodów (OEM)

• Specyfika produktu: produkty wysoko wyspecjalizowane, zarówno ze względu na proces technologii   produkcji, jak i ich zastosowania we wnętrzach poszczególnych modeli samochodów.

• Technologia produkcji:
                    o proces wtrysku - 25 wtryskarek o różnej sile zwarcia (40-700t) i wielkości produkowanych elementów
                    o proces galwanizacji – linia galwaniczna firmy Atotech

• Klienci zakładu: Volkswagen, Audi, BMW, Daimler, Toyota

• Wartość inwestycji: 22 mln EUR

  • Finansowanie inwestycji:

                     o 10 mln EUR - kredyt Bank Gospodarstwa Krajowego
                     o 8 mln EUR - środki własne
                     o 4 mln EUR - grant ILB (Investitionsbank des Landes Brandenburg)

• Parametry inwestycji:
                    o Powierzchnia działki: 44 tys. m2
                    o Powierzchnie zakładu: 14,5 tys. m2
                    o Wydajność linii galwanicznej: 400 tys. m rocznie
                    o Zatrudnienie: 350 osób
 


Ponad 191 mln zł zysku netto Grupy Boryszew

W 2016 roku Boryszew, jedna z największych grup przemysłowych w Polsce, osiągnęła ponad 191 mln zysku netto (wzrost o 107,5 mln r/r), 382,2 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 123,3 mln zł r/r), 259,0 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 120,9 mln zł r/r).

Wyniki w roku 2016

Zysk netto Grupy Boryszew w roku 2016 r. wyniósł ponad 191 mln zł i był wyższy o 107,5 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 382,2 mln zł, natomiast zysk operacyjny Grupy Boryszew 229 mln zł.

Wyniki roku 2016 są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w roku ubiegłym. Najważniejszy z naszego punktu widzenia jest wzrost zysku operacyjnego. Wynika on w głównej mierze z efektów działań restrukturyzacyjnych w segmencie motoryzacyjnym, znaczącym, 30% wzrostem sprzedaży Grupy Maflow oraz wzrostem cen produktów w Grupie BAP ― mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A. ― W segmencie metali nieżelaznych kluczowe dla osiągnięcia tak dobrych rezultatów są wyniki Huty Aluminium w Koninie. Jest to efekt realizowanego programu inwestycyjnego, którego celem jest zwiększanie udziału w sprzedaży wysokoprzetworzonych, specjalistycznych wyrobów dla segmentu motoryzacyjnego i opakowaniowego. Inwestycje wpłynęły zarówno na poprawę produktywności, jak i uzyskiwane marże ― dodaje Prezes Boryszewa.

W 2016 r. GK Boryszew wypracowała 5,58 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 5,68 mld zł w roku 2015.

Niewielki spadek przychodów Grupy Boryszew spowodowany jest zmniejszeniem wolumenów sprzedaży w segmencie metalowym, a także zakończeniem niskomarżowej działalności operacyjnej Boryszew S.A. Oddział Handlowy – wyjaśnia Prezes Boryszewa

Prognoza wyników EBITDA i zysku netto Grupy Boryszew w roku 2017

Grupa Boryszew opublikowała prognozę wyników na rok 2017. Zakłada ona wzrost zysku netto do poziomu 305,5 mln zł oraz wzrost wyniku EBITDA do poziomu 539,7 mln zł. Istotnymi założeniami prognozy są kurs USD/PLN na poziomie 3,9 PLN, EUR/PLN na poziomie 4,3 PLN oraz stawka WIBOR na poziomie 1,65%.

Opublikowana dzisiaj prognoza wyników Grupy oparta na kilku solidnych filarach – mówi Jarosław Michniuk. – Kluczowa jest poprawa rentowności przy zachowaniu obecnych poziomów sprzedaży w Grupie BAP. Drugim czynnikiem jest wzrost sprzedaży i poprawa efektywności operacyjnej w Maflow. Zakładamy również wzrost rentowności w segmencie metali nieżelaznych, która będzie w głównej mierze efektem realizacji programów inwestycyjnych w Hucie Aluminium Konin oraz NPA Skawina - dodaje Prezes Boryszewa.


Ponad 172 mln zł zysku netto Grupy Boryszew po trzech kwartałach 2016 r

Po III Q 2016 roku największy polski producent w segmencie motoryzacyjnym Grupa Boryszew osiągnęła 172 mln zysku netto (wzrost o 111,3 mln r/r), 333,6 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 138,8 mln zł r/r), 243,9 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 136,7 mln zł r/r).

Wyniki po IIIQ 2016 r.

Zysk netto Grupy Boryszew po trzech kwartałach 2016 r. wyniósł 172 mln zł i był wyższy o 111,3 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 333,6 mln zł, natomiast zysk operacyjny Grupy Boryszew 243,9 mln zł.

Wyniki za trzy kwartały 2016 potwierdzają dobrą kondycję Grupy. Niezwykle istotne jest zachowanie naszych spółek segmentu automotive. Produkująca przewody motoryzacyjne Grupa Maflow poprawiła wyraźnie swój wynik. Na szczególną uwagę zasługują tutaj polskie fabryki zlokalizowane w Tychach i Chełmku. Powodów do zadowolenia dostarczyły także zakłady Boryszew Automotive Plastic. To już kolejny kwartał, w którym efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych segmentu, widoczne są w zasadzie na każdym poziomie sprawozdania finansowego. Co ważne pozyskujemy kolejne kontrakty. ―mówi Jarosław Michniuk, Prezes Zarządu Boryszew S.A. ― W segmencie metali nieżelaznych warto zwrócić uwagę na poprawę wyniku Walcowni Metali Dziedzice związaną między innymi z dobrą sprzedażą do sektora budowlanego w Polsce. Tradycyjnie dobry kwartał zaliczyła także Huta Aluminium w Koninie, która dzięki prowadzonym inwestycjom sukcesywnie poprawia uzyskiwane marże jednostkowe. Na uzyskany wynik wpływ miała także zrealizowana w III Q sprzedaż nieruchomości przy ul. Łuckiej.― dodaje Prezes Boryszewa.

Po III kwartałach 2016 r. GK Boryszew wypracowała 4,17 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 4,34 mld zł w analogicznym okresie 2015 r.

Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży wynika w głównej mierze ze spadku cen metali
na giełdzie londyńskiej a także prowadzoną reorganizacją struktur handlowych Grupy
– wyjaśnia Prezes Boryszewa

Otwórz


Fabryka Maflow w Meksyku uruchamia kolejne projekty

W listopadzie najnowsza fabryka Grupy Boryszew – Maflow w Meksyku – rozpoczyna produkcję komponentów dedykowanych dla samochodów VW Teramont. To kolejny już projekt realizowany dla największego europejskiego koncernu motoryzacyjnego Grupy VW. Będzie on realizowany do 2022 roku.

Wybudowana i uruchomiona w I kw. 2016 r. fabryka Maflow w Meksyku jest odpowiedzią na zapotrzebowanie głównego partnera biznesowego Boryszewa w segmencie motoryzacyjnym – Grupy Volkswagen – oraz bramą do niezwykle chłonnych rynków NAFTA.

Proces budowy i walidacji naszej fabryki przebiegł niezwykle sprawnie. Zgodnie z wcześniejszymi założeniami od kilku miesięcy realizujemy projekt na potrzeby Audiprodukujemy przewody klimatyzacyjne do modelu Q5 – mówi Marek Mroczkowski, Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. oddział Maflow.


W listopadzie 2016 r. meksykańska fabryka rozpoczyna kolejny projekt VW BSUV dedykowany dla samochodów VW Teramont .

Systematycznie zwiększamy wykorzystanie mocy produkcyjnych naszego zakładu w Silao.
W III kw. udało się nam pozyskać nominację do kluczowych dla VW projektów - Tiguan, Jetta i Golf, dzięki której wolumen naszej produkcji dla VW i Audi urośnie do oczekiwanych przez nas wartości
– mówi Cezary Pyszkowski, Członek Zarządu Boryszewa odpowiedzialny za rozwój segmentu motoryzacyjnego.


Zakończono rekultywację terenów Huty Szopienice

Zakończyły się trwające kilka lat prace związane z rekultywacją cynkonośnych odpadów zalegających na terenach byłej Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach. Wywieziono i zutylizowano 120 tys. ton szlamów pozostałych po działalności produkcyjnej Huty w PRL. Cała operacja pochłonęła ponad 30 mln zł.

Rekultywacja 7-hektarowej działki, na której zalegało ponad 200 tys. ton szlamów cynkonośnych, rozpoczęła się w 2010 r. Środki niezbędne do przeprowadzenia skutecznej utylizacji toksycznych odpadów przekazane zostały przez Grupę Boryszew oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, a następnie również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Całkowita wysokość nakładów poniesionych na likwidację szkodliwych substancji przekroczyła 30 mln zł.

To dla nas niezwykle ważny dzień – mówi Kazimierz Kwaśniak, likwidator HMN Szopienice SA
w Likwidacji. – Po niemal 6 latach intensywnych prac zakończyliśmy działania, których podstawowym celem było zneutralizowanie wpływu odpadów pohutniczych na środowisko. Wywieziono i zutylizowano ponad 120 tys. ton szlamów o zawartości cynku powyżej 7%., będących pozostałością po procesach produkcyjnych odbywających się jeszcze w czasach PRL. Obecnie zamiast toksycznego składowiska widać piękną zieleń. Jesienią w miejscach, gdzie skażenie było największe – na obszarze około 2,5 hektara – posadzona zostanie wierzba energetyczna. W sumie będą to tysiące krzewów – zapowiada Kwaśniak.

Szlamy o niewielkiej toksyczności (o zawartości cynku poniżej 7%) zostały umieszczone w specjalnie przygotowanych sarkofagach, których zadaniem jest zapewnienie całkowitego odizolowania pozostałych odpadów od gruntu. Zabezpieczenia gwarantują między innymi brak przenikania potencjalnie niebezpiecznych substancji do okoliczny wód gruntowych.

Tereny Huty Metali Szopienice w Likwidacji są obecnie pełnowartościowymi terenami inwestycyjnymi. Bez przeszkód można prowadzić na nich działalność usługową czy przemysłową. Z powodzeniem mogą także służyć jako np. tereny rekreacyjne – absolutnie nie widzę przeszkód, aby powstały tu tego typu obiekty – dodaje Kazimierz Kwaśniak.


Zmiany w Zarządzie Boryszew S.A

6 września 2016 r. Rada Nadzorcza Boryszew S.A. powołała na stanowisko prezesa Spółki Jarosława Michniuka. Piotr Szeliga, który dotychczas pełnił tę funkcję, pozostanie w Zarządzie Spółki i odpowiadać będzie za segment metali.

Jednocześnie w skład Zarządu Boryszew S.A. powołany został Pan Aleksander Baryś, który będzie zarządzał finansami Spółki.

Poszerzenie składu Zarządu Boryszewa podyktowane jest przede wszystkim dynamicznym wzrostem działalności produkcyjnej i biznesowej za granicą. W ciągu zaledwie kilku lat staliśmy się międzynarodowym koncernem z przychodami przekraczającymi miliard dolarów. Naszym celem jest zachowanie dotychczasowego tempa rozwoju, konieczne jest więc wzmocnienie struktur zarządczych Spółki.
Jarosław Michniuk, który rozpocznie swoją pracę w październiku, ma bogate doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi strukturami korporacyjnymi, doskonale więc wpisuje się w nasze plany rozwoju – mówi Janusz Siemieniec, Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A. – W nowym składzie, członkowie Zarządu odpowiedzialni będą za poszczególne segmenty biznesowe Grupy: Piotr Szeliga – za segment metalowy, Cezary Pyszkowski – za motoryzację, Mikołaj Budzanowski – za projekty rozwojowe, a Aleksander Baryś będzie odpowiedzialny za finanse Grupy – dodaje Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszewa.

Jarosław Michniuk ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Mechanicznym ze specjalizacją Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Pracę zawodową rozpoczął na początku lat 80. jako Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach. Następnie pracował kolejno w Instytucie Technologii Elektronowych jako starszy asystent i technolog, w zakładach ZEUS w Toruniu jako Główny Technolog oraz jako doradca techniczno-handlowy w koncernie Rohm & Haas. W 1991 rozpoczął 20-letnią współpracę z koncernem chemicznym BASF, gdzie pełnił kolejno funkcje: przedstawiciela handlowego, menedżera produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce, Regionalnego Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie Środkowo-Wschodniej; Dyrektora Marketingu w Europie a następnie: p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk) oraz Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Od lipca 2011 do sierpnia 2016 roku Prezes Zarządu Selena FM SA, jednostki dominującej w Grupie Selena, globalnego producenta chemii budowlanej z siedzibą we Wrocławiu.

 


Aleksander Baryś ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie (kierunek: Finanse
i Bankowość) uzyskując tytuł magistra ekonomii, studiował także na Uniwersytecie Mannheim (Niemcy). Od 2008 roku posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), jest członkiem CFA Society Poland. W latach 2003-2008 pracował w spółkach Grupy Kapitałowej PKN ORLEN (Kontroler Finansowy w Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora ds. Unipetrol w PKN ORLEN S.A.).W latach 2009 – 2016 związany z Grupą CIECH, na stanowiskach: Szefa Pionu Finansowo-Księgowego w CIECH S.A. (2009-2014), prezesa zarządów spółek wchodzących w skład Grupy CIECH Soda Deutschland (2014-2016), Dyrektora Biura Zarządzania Grupą w CIECH S.A. (2016), oraz członka rad nadzorczych spółek Grupy CIECH. Był także Członkiem Rady Nadzorczej Magellan S.A. (2013-2016) oraz jest Członkiem Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. (od 2015).


Ponad 95 mln zł zysku netto Grupy Boryszew w IH 2016 r

Po pierwszym półroczu 2016 roku Grupa Boryszew osiągnęła blisko 96 mln zysku netto (wzrost o 42,1 mln r/r), 155 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 86 mln zł r/r) oraz 214 mln zł zysku EBITDA (wzrost o 68% r/r).

Wyniki po I półroczu 2016 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I półroczu 2016 r. wyniósł 154,9 mln zł i był wyższy
o niemal 86 mln zł od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 213,9 mln zł, natomiast zysk netto Grupy Boryszew ― 95,7 mln zł.

Pierwsze półrocze 2016 roku pokazuje, jak istotny wpływ na osiągane wyniki ma motoryzacyjne ramię Grupy. Ponad 50 mln zł zysku operacyjnego segmentu, który jeszcze rok temu przynosił stratę na tym poziomie, dobitnie pokazuje sukces prowadzonych działań restrukturyzacyjnych i kierunek, w którym zmierzamy. Zwracam uwagę na fakt, iż na tak dobre wyniki zapracowały zarówno Maflow, jak i BAP ―mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. ― Segment metali nieżelaznych to tradycyjnie już znakomite wyniki Huty Aluminium w Koninie, stymulowane między innymi przez prowadzone działania inwestycyjne, które w znaczący sposób zwiększają nasze zdolności produkcyjne w najbardziej marżowych segmentach produkcji. Nieco słabszy rezultat miała NPA Skawina, głównie za sprawą konieczności dokonania odpisów aktualizujących należności handlowe u jednego z głównych klientów ― przyznaje Prezes Boryszewa. ― Kolejny, niezwykle udany kwartał zanotowała Walcownia Metali Dziedzice osiągająca rekordowe w swej historii wyniki operacyjne, przy rosnących wolumenach i bardzo dobrych cenach. Liczymy na kontynuację tego trendu.


Po I półroczu 2016 r. GK Boryszew wypracowała 2,85 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 3,06 mld zł w analogicznym okresie 2015 r.

Nieznaczny spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany jest w głównej mierze spadkiem notowań metali na Londyńskiej Giełdzie Metali. Ceny podstawowych dla nas surowców zmniejszyły się o od 3% do 16%. Nieznacznie zmniejszyły się także wolumeny sprzedaży, głównie w obszarze obrotu towarami. Związane jest to z decyzją o wygaszaniu działalności tradingowej oraz prowadzoną reorganizacją struktur handlowych w tym obszarze – wyjaśnia Prezes Boryszewa.


Grupa Boryszew zawarła umowę sprzedaży działki przy ul. Łuckiej 7/9

1 sierpnia Eastside - Bis Spółka z o.o. spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A. otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2016 roku o nie skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do nieruchomości. Tym samym spełniony został warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zawartej w lipcu 2016. Wartość umowy wynosi 96 mln zł


Spełnienie warunków zawieszających umowy zawarty 17 lipca z Grupą Skanska oznacza sprzedaż nie tylko prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności posadowionych na nieruchomości budynków położonych w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00138157/6 ale także projektu budowlanego zespołu wielofunkcyjnego (biura, część usługowo-apartamentowa) na tej nieruchomości.

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Łuckiej wraz z projektem budowlanym to starannie przeanalizowana decyzja - mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. Jesteśmy Grupą o charakterze stricte przemysłowym co w naturalny sposób wyznacza nam azymut inwestycyjny. Koncentrujemy się na rozwoju podstawowych segmentów naszej działalności: motoryzacji i przetwórstwie metali nieżelaznych – dodaje Prezes Boryszewa.

Wartość umowy wynosi 96 mln zł.

Środki pozyskane ze sprzedaży nieruchomości zdecydowanie poprawią nasze wskaźniki zadłużenia w kontekście prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych. To bardzo istotny aspekt - przyznaje Prezes Boryszewa.


Zespół sponsorowany przez Boryszew S.A. i Krezus S.A. startuje w rajdzie Finlandii

Sponsorowany przez Krezus i Boryszew S.A. Hubert Ptaszek wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, startują w kolejnej eliminacji rajdowych mistrzostw świata. Tym razem rywalizować na szutrowych trasach położonych wśród fińskich lasów.


Zespół The Ptock kolejny raz wystartuje w Skodzie Fabii R5. Na najszybszym z całym kalendarzu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Świata fińskim rajdzie na kierowców czekają 24 odcinki specjalne o łącznej długości ponad 333 kilometrów.
- Rajd Finlandii to przede wszystkim niesamowita liczba szczytów i hop, więc przed nami dużo „latania”. Trzeba być maksymalnie skoncentrowanym, żeby wszystko dobrze opisać a następnie zaliczyć „perfekcyjny przejazd”. Jadąc drogowym samochodem i przestrzegając ograniczenia prędkości musimy wyobrazić sobie, jak trudne to zadanie. Tym bardziej, że cały czas zbieram konieczne do uzyskiwania dobrych rezultatów doświadczenie. – mówi Huber Ptaszek

- Rajd Finlandii to najszybsza z eliminacji mistrzostw świata. Dla zajęcia dobrego miejsca w klasyfikacji końcowej konieczny jest dobry opis i nieprzeciętne panowanie nad samochodem – mówi Cezary Pyszkowski Członek Zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za rozwój sektora motoryzacyjnego Boryszewa. Jestem jednak przekonany, że nasza załoga kolejny raz sprawi nam miłą niespodziankę.

***
Grupa Boryszew posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w 13 krajach na 3 kontynentach. Grupa specjalizuje się w przetwórstwie metali nieżelaznych oraz produkcji komponentów samochodowych. Współpracuje z czołowymi światowymi producentami samochodów, takimi jak Grupa Volkswagen, Daimler, Jaguar/Land Rover, PSA czy BMW. Boryszew jako pierwsza polska firma otrzymał prestiżową nagrodę Global Champion, którą Volkswagen Group przyznaje co roku swoim najlepszym dostawcom.
***
Zespół rajdowy The Ptock składa się z jednego z najbardziej utalentowanych, młodych polskich kierowców Huberta Ptaszka oraz niezwykle doświadczonego (ponad 20 lat) pilota Maćka Szczepaniaka. W odbytym w marcu br. rajdzie Meksyku Hubert za kierownicą Peugeota 208 T16 zajął drugie miejsce. Głównym sponsorem Peugeot Team Slovakia oraz załogi jest Krezus S.A.


Boryszew największym polskim producentem z branży motoryzacyjnej

W rankingu TOP 30 największych producentów z branży motoryzacyjnej z większościowym polskim kapitałem przygotowanym przez Bank Zachodni WBK we współpracy z Polską Izbą Motoryzacji i Bisnode Polska Boryszew zajął pierwsze miejsce, jako jedyna spółka przekraczająca 2 mld zł ze sprzedaży w segmencie automotive.

Grupa Boryszew produkuje komponenty motoryzacyjne w 13 krajach na 3 kontynentach. Współpracuje z czołowymi światowymi producentami samochodów, takimi jak Grupa Volkswagen, Daimler, Jaguar/Land Rover, PSA czy BMW. Jako pierwsza polska firma otrzymał prestiżową nagrodę Global Champion, którą Volkswagen Group przyznaje co roku swoim najlepszym dostawcom. W skład motoryzacyjnego ramienia Grupy wchodzi Maflow – czołowy europejski producent przewodów klimatyzacyjnych i hamulcowych, oraz Boryszew Automotive Plastics wytwarzające plastikowe komponenty samochodowe, takie jak klamki, schowki, kokpity czy osłony silnika.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w branży motoryzacyjnej jest efektywność i innowacyjność. A także ciągłe poszukiwanie doskonałości na każdym etapie skomplikowanego łańcucha wieloseryjnej produkcji. Oczywiście jakość produktów musi być na wysokim poziomie, ale to nie jest czynnik wyróżniający, tylko podstawa― mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. ―To branża dla zdeterminowanych przedsiębiorców: gotowych na inwestycje i z globalnymi ambicjami. Koncerny motoryzacyjne w dłuższym horyzoncie stawiają wyłącznie na dostawców zdolnych lokalnie produkować i dostarczać komponenty do każdego ich zakładu produkcyjnego. Stąd nasza obecność w wielu krajach - od Azji, przez Europę, po Ameryki. Wreszcie technologia, która w motoryzacji odgrywa rolę szczególną. Wczorajsze rozwiązania jutro będą przestarzałe, kto tego faktu nie zaakceptuje i nie przekuje w swój główny oręż, ten nie może myśleć o długofalowym sukcesie – dodaje Prezes Boryszewa

Pierwsze miejsce w rankingu wśród polskich producentów doskonale obrazuje, jak spektakularną drogę przeszedł Boryszew od 2010 roku, kiedy to sfinalizował pierwsze przejęcia w tym segmencie –mówi Cezary Pyszkowski, Członek Zarządu Boryszewa odpowiedzialny za rozwój motoryzacyjnego ramienia Grupy. – Nie jest to nasze ostatnie słowo. Intensywnie pracujemy nad dalszym rozwojem. Jesteśmy na końcowym etapie uruchomienia nowej fabryki w Meksyku. Wiosną br. rozpoczęliśmy budowę fabryki galwanizowanych części plastikowych w Prenzlau, której zdolności produkcyjne sięgną 400 tys. m2 powierzchni galwanizowanych rocznie. Zakładamy, iż produkcja seryjna rozpocznie się na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2017 r. Już dzisiaj mamy zamówienia na prawie 100% planowanych mocy produkcyjnych.


Kolejny start zespołu sponsorowanego przez Boryszew i Krezus S.A.

Sponsorowany przez Krezus i Boryszew S.A. Hubert Ptaszek wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem, zajmujący drugie miejsce w klasyfikacji WRC2, wracają do Europy, by wystartować w kolejnych eliminacjach do rajdowych mistrzostw świata. Tym razem Polacy powalczą w Portugalii.

Na zlokalizowanych w okolicach Porto 19 odcinkach specjalnych ścigać się będzie aż 80 załóg, w tym aż 26 w klasie WRC2. Wśród nich 3 polskie załogi z Hubertem Ptaszkiem
i Maćkiem Szczepaniakiem na czele. Zespół The Ptock kolejny raz wystartuje w Skodzie Fabii R5.

- Nasz plan na ten i na kolejne wyścigi jest niezmienny: dojechać do mety i zbierać kolejne cenne doświadczenia – mówi Hubert Ptaszek. – Kluczem do osiągnięcia dobrego tempa i wyniku będzie dobre rozpoznanie trasy oraz dobór właściwych opon. Duża liczba załóg w klasie WRC2 jest także doskonałą możliwością do weryfikacji naszej obecnej formy – dodaje kierowca.

- Przed załogą kolejne wyzwanie, tym razem z jeszcze większą konkurencją w postaci innych załóg startujących w tej samej klasie – mówi Cezary Pyszkowski, Członek Zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za motoryzacyjne ramię Grupy. – Jestem przekonany, że ogromny potencjał drzemiący w naszych sportowcach kolejny raz pozwoli nam cieszyć się z doskonałego wyniku – dodaje Cezary Pyszkowski.


45,7 mln zł zysku netto Grupy Boryszew

Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2016 r osiągnęła 45,7 mln zł (wzrost o 9,5 mln zł r.r) zysku netto, 66,3 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Przychodu grupy były o 1,9% niższe od wyniku uzyskanego w IQ 2015 i wyniosły 1,46 mld zł.

Wyniki po I kwartale 2016 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I kwartale 2016 r wyniósł 66,3 mln zł i jest
o niemal 16,5 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła ponad 98 mln zł natomiast zysk netto Boryszewa po I kwartale br. osiągnął 45,7 mln zł. Doskonałym wynikom towarzyszą silne, pozytywne przepływy pieniężne. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 37,4 mln złotych. Stan środków pieniężnych na koniec kwartału wyniósł 96,5 mln złotych (wobec 46,3 mln złotych na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego).


Wyniki za pierwszy kwartał 2016 r są lepsze od ubiegłorocznych na niemal każdym poziomie i niemal w każdym z segmentów naszej działalności. - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. Dzięki wynegocjowanym podwyżkom cen dla produktów Grupy BAP i nowym projektom realizowanym przez Grupę Maflow, wynik operacyjny segmentu motoryzacyjnego podwoił się i osiągnął 18,7 mln zł. Oczywiście w dalszym ciągu intensywnie pracujemy nad dalszym zwiększeniem naszej zyskowności. Efekty naszych działań będą widoczne w każdym kolejnym sprawozdaniu - wyjaśnia Prezes Boryszewa. Tradycyjnie bardzo dobry kwartał zanotowały spółki z metalowego ramienia Grupy. Segment Aluminium z wynikiem operacyjnym w wysokości niemal 30 mln zł wobec 18,9 w roku ubiegłym czy też segment miedzi, który niemal trzykrotnie poprawił swoje wyniki w pełni obrazują nasz potencjał. Nieco słabiej prezentują się wyniki operacyjne segmentu Chemia. Związane jest to w głównej mierze ze spadkami na światowych rynkach cen produkowanych przez Elanę włókien – dodaje Piotr Szeliga.

Po I kwartale 2016 r. GK Boryszew wypracowała 1,46 mld zł przychodów ze sprzedaży.

Przychody Boryszewa są nieznacznie niższe od osiągniętych w roku 2015. - mówi Prezes Boryszewa. Związane jest to w głównej mierze ze spadkiem cen metali na światowych rynkach. Warto jednak podkreślić, że jesteśmy w stanie utrzymać wysokie poziomy wolumenów sprzedaży i podnosić marżowość. Dzięki temu dynamicznie o ponad 15% wzrósł wynik brutto na sprzedaży – dodaje Piotr Szeliga.


Sukces Polaków w Rajdzie Argentyny.

Hubert Ptaszek wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem kolejny raz na podium w eliminacjach rajdowych mistrzostw świata. Załoga THE PTOCK, którą sponsoruje Krezus S.A. oraz Boryszew, właściciel marki Borygo, zajęła 2 miejsce w klasie WRC2 oraz 12 w klasyfikacji generalnej.


Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami argentyńskie bezdroża okazały się niezwykle wymagające dla wszystkich startujących załóg. Spektakularne dachowanie zaliczył Jari Matti Latvala. Zwyciężył niespodziewanie Nowozelandczyk Haydenn Paddon wyprzedzając faworyta Sebastiana Ogiera o ponad 14 sekund. Hubert Ptaszek i Maciej Szczepaniak wygrali z Abulazizem Al-Kuwarim i Elfynem Evansem, fabrycznym kierowcą zespołu M-Sport awansując na pozycję wicelidera w końcowej klasyfikacji WRC 2 rajdu.
-Jestem niezwykle zadowolony z naszej jazdy i czasów uzyskiwanych na poszczególnych OS’ach. – mówi Hubert Ptaszek. Widać efekty naszej ciężkiej pracy. Gdyby nie odrobina pecha w pierwszym dniu rajdu mogłoby być jeszcze lepiej.

- Kolejny rajd i kolejny znakomity wynik naszej załogi – mówi Cezary Pyszkowski, Członek Zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za motoryzacyjne ramię Grupy. – Widać jak ogromny potencjał drzemie w zespole The Ptock. Chociaż niektórzy mówią, że liczy się jedynie zebrane doświadczenie a wynik jest sprawą drugorzędną, ja jestem przekonany, że zarówno Hubert jak i Maciej byli niezwykle dumni odbierając kolejny puchar. Trzymam kciuki za kolejne sukcesy tym razem już w Europie – dodaje Cezary Pyszkowski.

***
Grupa Boryszew posiada zakłady produkcyjne zlokalizowane w 13 krajach na 3 kontynentach. Grupa specjalizuje się w przetwórstwie metali nieżelaznych oraz produkcji komponentów samochodowych. Współpracuje z czołowymi światowymi producentami samochodów, takimi jak Grupa Volkswagen, Daimler, Jaguar/Land Rover, PSA czy BMW. Boryszew jako pierwsza polska firma otrzymał prestiżową nagrodę Global Champion, którą Volkswagen Group przyznaje co roku swoim najlepszym dostawcom.


Zespół rajdowy The Ptock startuje w Argentynie

Polacy z drużyny THE PTOCK w Rajdzie Argentyny

Hubert Ptaszek wraz z pilotem Maciejem Szczepaniakiem to jedyny polski team w tegorocznym Rajdzie Argentyny. Kolejna runda eliminacji rajdowych mistrzostw świata rozpocznie się już dzisiaj, a zakończy w najbliższą niedzielę. Relacja z rajdu oraz postępów załogi THE PTOCK, którą sponsoruje Krezus S.A. oraz Boryszew, właściciel marki Borygo, już w poniedziałek w TVP1 po głównym wydaniu Wiadomości.


W swoim kolejnym starcie za kierownicą Peugeota 208 T16, Hubert Ptaszek zmierzy się z niezwykle wymagającymi trasami Rajdu Argentyny. W tym roku poprzeczka dla 34 załóg startujących w zawodach zawieszona jest bardzo wysoko, gdyż w wyniku dużej ilość opadów konieczna była modyfikacja trasy rajdu. Harmonogram 35. Rajdu Argentyny przewiduje aż 18 odcinków specjalnych. Niemal 90% trasy zawodnicy pokonają pierwszego i drugiego dnia zawodów.


- Rajd Argentyny jest doskonałym miejscem do zbierania kolejnych cennych doświadczeń. I taki też jest nasz plan. Przede wszystkim dojechać do mety, a przy okazji wzbogacić się o nowe doświadczenia, kolejny raz testując nie tylko możliwości samochodu, ale przede wszystkim całej załogi – mówi Hubert Ptaszek.


- Południowo amerykański rajd jest drugim kolejnym, w którym załoga ma nasze wsparcie – mówi Cezary Pyszkowski, Członek Zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za motoryzacyjne ramię Grupy. - Liczymy przede wszystkim na bezproblemowe ukończenie Rajdu. Mamy też oczywiście cichą nadzieję na kolejną niespodziankę, podobną do tej z Meksyku, gdzie sponsorowana przez nas drużyna THE PTOCK z Hubertem Ptaszkiem na czele zajęła drugie miejsce, tym samym awansując w klasyfikacji generalnej mistrzostw na czwartą pozycję. – dodaje Cezary Pyszkowski.

***
Zespół rajdowy The Ptock składa się z jednego z najbardziej utalentowanych, młodych polskich kierowców Huberta Ptaszka oraz niezwykle doświadczonego (ponad 20 lat) pilota Maćka Szczepaniaka. W odbytym w marcu br. rajdzie Meksyku Hubert za kierownicą Peugeota 208 T16 zajął drugie miejsce. Głównym sponsorem Peugeot Team Slovakia oraz załogi w całym cyklu WRC jest Krezus S.A.

 


Boryszew pozyskał finansowanie na odbudowę zakładów w Prenzlau

Boryszew podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie odbudowy mocy produkcyjnych w fabryce plastikowych, wtryskiwanych elementów galwanizowanych dla przemysłu motoryzacyjnego w Prenzlau. Inwestycja realizowana jest przy dofinansowaniu ze środków landu Brandenburg, we współpracy z PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland.


Inwestycja w Prenzlau o łącznej wartości ponad 21 mln euro oznacza nie tylko odzyskanie utraconego potencjału ale przede wszystkim rozwój technologiczny i znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych. W hali o powierzchni ok 15 tyś m2 zainstalowana będzie nowoczesna linia technologiczna do galwanizacji elementów plastikowych, o wydajności prawie 400 tys. m2 powierzchni galwanizowanych rocznie. Uruchomienie fabryki planowane jest do końca 2016 r.

Powstający w Prenzlau zakład jest kluczowy z punktu widzenia naszych planów rozwoju segmentu motoryzacyjnego, uzyskamy nowoczesne i unikalne na skalę europejską możliwości technologiczne.– mówi Cezary Pyszkowski członek Zarządu Boryszew S.A

Jednym z najważniejszych powodów dla podjęcia tak istotnej decyzji była doskonale wyszkolona i zmotywowana kadra. Cieszę się, że możemy przekazać wszystkim informacje o realizacji tak ważnej dla nas inwestycji – mówi Lutz Suhrbier General Manager w Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH

Finansowanie inwestycyjne zabezpieczone na aktywach zagranicznych jest wciąż rzadkością w polskiej bankowości. BGK jest na tym polu prekursorem, realizując misję państwowego banku rozwoju, który wspiera przedsiębiorczość. Dodatkowo dzięki okresowi finansowania dłuższemu, niż standardowo oferują banki komercyjne, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom polskiej firmy, która zdecydowała się na ekspansję zagraniczną na bardzo wymagającym rynku niemieckim. – dodaje prezes Zarządu BGK Dariusz Kacprzyk


Inwestycja finansowana będzie środkami z odszkodowania z ubezpieczenia zniszczonego w czasie pożaru zakładu, kredytem , środkami własnymi oraz dofinansowaniem które Boryszew zamierza pozyskać z ILB (Investitionsbank des Landes Brandenburg,dofinansowanie Landu Brandenburgi). W ramach procesu dofinansowania Grupę wspiera PKO Bank Polski Niederlassung Deutschland.


Boryszew zakończył rekultywację terenów po HMN Szopienice

Należąca do giełdowej Grupy Boryszew Huta Metali Nieżelaznych Szopienice w likwidacji zakończyła rekultywację odpadów produkcyjnych. Ich usunięcie powinno przyspieszyć sprzedaż pozostałego majątku Huty.

Koszt rekultywacji wyniósł 28 mln zł z czego 18 mln zł pozyskano w formie dotacji od NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Szlamy cynkonośne składowano na terenie Huty w 3 osadnikach od lat 30 XX wieku jako odpady poprodukcyjne powstałe przy produkcji cynku elelktrolitycznego. Początkowo utylizowano - przerabiano je w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie, zaprzestano tego w roku 1989 i w osadnikach zgromadzono ponad 210 tys. ton odpadów.

Zgromadzone na naszym terenie od ponad 80 lat odpady stały się problemem, który trudno było rozwiązać szybko i ekonomicznie. – mówi Kazimierz Kwaśniak kierujący procesem likwidacji HMN Szopienice. Konieczne było po pierwsze znalezienie przetwórcy, który posiadałby technologię umożliwiającą utylizację szlamów, a po drugie pozyskanie środków wystarczających do przetworzenia ponad 200 tys. ton odpadów.

Utylizacją odpadów zajął się zakład należący do ZGH Bolesław. Koszt rekultywacji terenu i usunięcia odpadów wyniósł 28 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane zarówno z Narodowego jak i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 18 mln zł. Pozostałe środki pochodziły ze sprzedaży majątku po likwidacji szopienickiej huty.

Znaczące przyspieszenie prac nastąpiło w roku 2013 – mówi Kwaśniak. Cieszę się, że udało nam się zakończyć ten proces. Obecnie na naszym terenie pozostaję niewielki procent odpadów, których nie da się utylizować. Nie są one jednak niebezpieczne– pozostają szczelnie zamknięte w jednym z osadników.– dodaje. Oprócz oczywistej korzyści dla środowiska rozbrojenie tej „ekologicznej bomby” powinno nam także znacznie ułatwić proces sprzedaży pozostałego majątku huty – dodaje.


Boryszew w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

6 października 2015 r rząd przyjął rozporządzenie o włączeniu wybranych terenów należących do Boryszew S.A. do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja Boryszewa. o wartości około 50 mln zł musi zostać zakończona do grudnia 2018 r i przyniesie docelowo 200 miejsc pracy.


Inwestycja Boryszew Components Poland Sp. z o.o. polegać będzie na utworzeniu nowego zakładu produkcji podzespołów z tworzyw sztucznych dla motoryzacji. W ramach projektu przewidziano zakup od Boryszew SA prawa wieczystego użytkowania gruntu (26499m2) wraz z posadowionym na nim budynkiem magazynowym oraz budowę hali produkcyjnej. Łączna powierzchnia zakładu to ok. 17500m2. Na terenie PSSE spółka zamierza również świadczyć usługi informatyczne, księgowe i logistyczne.

Decyzja o przyłączeniu wybranych terenów Boryszew S.A. do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest kluczowa dla naszych planów rozwoju mocy produkcyjnych w segmencie motoryzacyjnym – mówi Cezary Pyszkowski odpowiedzialny za rozwój sektora motoryzacyjnego w Grupie. Planowane nakłady inwestycyjne wynoszą 50 mln zł. Inwestycja zostanie zaś zakończona najpóźniej z końcem 2018 r przynosząc Toruniowi ok. 200 nowych miejsc pracy - dodaje

Boryszew posiada prawomocne pozwolenie na budowę hali pod potrzeby produkcji elementów z tworzyw sztucznych natomiast instalacja linii galwanicznej wymaga uzyskania pozwoleń środowiskowych.

Jesteśmy w trakcie kompletowania dokumentacji niezbędnej do zakończenia formalności związanych z pozyskiwaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń. Realizacja projektu wymaga jeszcze uzyskania pozwolenia zintegrowanego. – mówi Cezary Pyszkowski

Prowadzenie działalności w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej umożliwia korzystanie ze zwolnienia z podatku CIT w wysokości 35% poniesionych kosztów kwalifikowanych.


Boryszew zyskał 30 mln zł na innowacje

Grupa Boryszew otrzyma z NCBiR prawie 30 mln zł dofinansowania dla innowacyjnego projektu poświęconego nowej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium.

Eksperci Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oceniali m.in. innowacyjność, zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu i opłacalność wdrożenia. Projekt Boryszew S.A. NPA Skawina został oceniony bardzo wysoko i otrzymał maksymalną liczbę punktów. Kwota dofinansowania wynosi 29 823 486,24 zł przy wartości projektu równej 74 558 715,60 zł i jest drugą najwyższą na liście rekomendowanych.


Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii ciągłego odlewania i walcowania jednorodnej co do składu chemicznego i własności mechanicznych walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium do dalszych procesów przeróbki plastycznej, charakteryzującej się unikatową w stosunku do produktów konkurencji jednorodnością co do składu chemicznego i własności mechanicznych na całej długości kręgu.
Projekt powinien zostać zrealizowany do końca 2018 roku.
Rekomendacja NCBiR to dowód nie tylko na naszą sprawność w pozyskiwaniu środków ale przede wszystkim na potencjał rozwojowy i innowacyjny Grupy Kapitałowej Boryszew.. Realizowane w przyszłości projekty, po ich wdrożeniu do seryjnej produkcji stanowić będą znaczącą pozycję w przychodach i zyskach grupy– mówi Mikołaj Budzanowski Członek Zarządu Boryszew S.A. Co ważne nie jest to jedyny wniosek, który przygotowujemy. W listopadzie planowane jest zakończenie kolejnych dwóch konkursów, dla których opracowaliśmy już dokumentację. Stosujemy jedną podstawową zasadę – realizujemy tylko takie projekty, które mogą być realnie wdrożone w życie i zwiększyć skale produkcji – dodaje. Stawiamy na innowacyjne produkty aluminiowe, chemiczne oraz nowe projekty w sektorze motoryzacyjnym.

W ostatnich dwóch latach szeroko rozumiana Grupa Boryszew pozyskała wraz ze współpracującymi ośrodkami naukami ponad 44 mln zł dofinansowania na 6 projektów związanych w opracowaniem i wdrożeniem innowacyjnych technologii. Środku unijne przyznane zostały miedzy innymi na projekty związane z segmentem motoryzacyjnym Boryszewa (Maflow) a także metali nieżelaznych (ZM Silesia, Huta Oława, NPA Skawina).

 

 

Współpracujemy m.in. zAkademią Górniczo Hutniczą oraz Instytutem Metali Nieżelaznych przy przygotowywaniu naszych wniosków – mówi Mikołaj Budzanowski Cieszę się, że nasze wspólne działania przynoszą tak wymierne korzyści. - dodaje


21% wzrostu przychodów Grupy Boryszew

Grupa Boryszew po pierwszym półroczu 2015 roku osiągnęła 53,4 mln zysku netto (wzrost o 7% r/r), 69,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,06 mld zł (wzrost o 21% r/r).

Wyniki po I półroczu 2015 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I półroczu 2015 r. wyniósł 69,2 mln zł. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 126,7 mln zł. Natomiast zysk netto Grupy Boryszew po I półroczu wyniósł 53,4 mln zł.

„Grupa Boryszew wypracowała w I półroczu solidne wyniki. Przychody Grupy wzrosły o 21 procent, a zysk netto o 7%. - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Szczególnie cieszy mocna poprawa wyników w Segmencie Aluminium. Widoczny jest wpływ inwestycji poniesionych w Zakładzie Aluminium Konin. Wysokie wolumeny sprzedaży pomogły w osiągnięciu wyniku operacyjnego na poziomie 43,8 mln złotych. To wzrost o 73 %. Słabsze wyniki segmentu automotive są w głównej mierze efektem pożaru w zakładzie Boryszew Oberflächentechnik Deutschland w Prenzlau i koniecznych zmian organizacyjnych z tym związanych - dodaje Prezes Boryszewa. Trzeba pamiętać, iż posiadane ubezpieczenia obejmuje także zyski utracone.
Doskonałe rezultaty osiągane w pozostałych obszarach działalności są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Warty podkreślenia jest fakt dalszego wzrostu wyników w Segmencie Segment Cynk i Ołów gdzie poprawa wyniku operacyjnego wyniosła 60 procent. To przede wszystkim zasługa spółki Baterpol, która może się pochwalić zarówno wyższymi wolumenami sprzedaży jak i niższymi kosztami zakupu surowca.

Po I półroczu 2015 r. GK Boryszew wypracowała 3,06 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2,53 mld zł w analogicznym okresie 2014 r.

„Inwestycje i programy optymalizacyjne pozwoliły wykorzystać sprzyjające warunki ekonomiczne. Przychody Grupy wzrosły o ponad 20 procent. To głównie efekt wyższych wolumenów sprzedaży spółek metalowych. Pomogło także umocnienie dolara i wyższe ceny metali na rynkach.” – wyjaśnia Prezes Boryszewa.


Grupa Boryszew pozyskała finansowanie BGK na rozwój Grupy Maflow

  • Boryszew S.A. zawarł umowę kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę EUR 10.000.000
  • Celem finansowania jest wieloletnie wsparcie ekspansji zagranicznej Grupy
  • Środki z kredytu posłużą rozbudowie zakładów wchodzących w skład Grupy Maflow zlokalizowanych w Chinach, Indiach i Meksyku

Finansowanie udzielone przez BGK wspiera strategiczny kierunek rozwoju Grupy Boryszew, jakim jest dalsze zwiększanie obecności w sektorze automotive. Zgodnie ze światowymi trendami firmy dostarczające komponenty dla koncernów samochodowych, takich jak Volkswagen czy GM, globalizują się wraz z ekspansją geograficzną swoich klientów.


Decyzja o budowie zakładu produkcyjnego w Meksyku jest konsekwencją przyjętej przez nas drogi rozwoju. Chcemy być blisko naszych kluczowych partnerów biznesowych na najbardziej perspektywicznych rynkach motoryzacyjnych. Meksyk jest dla nas bramą do krajów NAFTY, których potencjał trudno oszacować. - mówi Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. Cezary Pyszkowski. Planujemy także znaczącą rozbudowę mocy produkcyjnych w naszych zakładach w Indiach i Chinach. Pozyskane w ostatnich latach kontrakty, między innymi dla BMW zaczynają wchodzić w fazę produkcji seryjnej i w najbliższych kwartałach będą widoczne w naszych wynikach finansowych. – dodaje Wiceprezes Boryszewa.


Struktura finansowania zastosowana przy tej transakcji jest pierwszą tego typu w Polsce. Kredytobiorcą jest polska firma - Boryszew S.A., ale zabezpieczenie kredytu w całości opiera się na aktywach zagranicznych. Taka struktura finansowania nie była dotychczas stosowana przez banki działające w Polsce, które co do zasady oczekują zabezpieczenia finansowania długoterminowego na aktywach znajdujących się w Polsce.


- Udzielając finansowania jednej z największych polskich grup przemysłowych, jaką jest Boryszew, liczymy na długoterminową współpracę, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi kredytami przeznaczonymi na rozwój działalności Grupy, zarówno w kraju jak i zagranicą. Należy przy tym podkreślić, że wieloletni kredyt oparty jedynie na aktywach zagranicznych, bez ubezpieczenia KUKE S.A., stanowi nowy rozdział w historii wspierania szeroko rozumianego eksportu. Jest to kolejna transakcja, po kredytach dla Inpost Canada i Wielton S.A., w której BGK stosuje innowacyjne rozwiązania nakierowane na wsparcie operacji zagranicznych polskich spółek. Potwierdzamy tym samym naszą rolę banku rozwoju, będącego partnerem pierwszego wyboru dla spółek chcących rozwijać swoją działalność zagraniczną – powiedział Dariusz Kacprzyk, prezes Zarządu BGK.

 

Grupa Boryszew to jedna z największych Grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi zlokalizowanych w 13 krajach na 3 kontynentach i zatrudniająca ponad 8 000 pracowników. Grupa specjalizuje się w produkcji komponentów do produkcji samochodów oraz przetwórstwie metali nieżelaznych. W 2014 r Grupa miała ponad 5 mld zł przychodów a zysk netto przekroczył 155 mln zł.


Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.
 

 


Boryszew w pierwszej 30 największych polskich firm wg „Wprost”

Grupa Boryszew znalazła się na 29. miejscu listy 200 największych polskich przedsiębiorstw według tygodnika „Wprost”. O pozycji w rankingu decydowała wartość przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2014 roku, które w Boryszewie wyniosły ponad 5 mld zł.

Ranking 200 największych polskich przedsiębiorstw, opracowany przez tygodnik „Wprost”, stanowi unikalne zestawienie rodzimych firm, które w zeszłym roku wygenerowały najwyższe przychody oraz zyski. Boryszew, który zajął 29. pozycję na liście, jest także samodzielnym liderem rankingu w branży motoryzacyjnej oraz zajmuje drugie miejsce w branży chemicznej.

Boryszew stale się rozwija, konsekwentnie realizując przyjętą strategię. Pozycja w rankingu jest doskonałym tego potwierdzeniem a także bez wątpienia powodem do zadowolenia. – mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. – Wiemy jednak, że możemy osiągać jeszcze lepsze wyniki – optymalizujemy procesy biznesowe, wdrażamy nowe rozwiązania technologiczne, szukamy innowacyjnych rozwiązań. Jestem przekonany, że w przyszłorocznej edycji rankingu WPROST będziemy jeszcze wyżej. – dodaje Prezes Boryszewa.

***
Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce z zakładami produkcyjnymi rozmieszczonymi na 3 kontynentach i zatrudniająca ponad 8 tys. pracowników. W IQ 2015r Boryszew miał 1,5 mld zł przychodów, zysk operacyjny wyniósł niemal 50 mln z a zysk netto prawie 37 mln zł.


Prawie 37 mln zł zysku netto Grupy Boryszew

Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2015 r osiągnęła 36,8 mln zysku netto, prawie 50 mln zł zysku na działalności operacyjnej. Zannualizowany zysk na akcje wyniósł 0,55 zł wobec 0,06 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przychody Grupy były o ponad 20% wyższe od wyniku uzyskanego w IQ 2014 i wyniosły niemal 1,5 mld zł.

Wyniki po I kwartale 2015 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I kwartale 2015 r wyniósł 49,9 mln zł i jest
o niemal 17 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zannualizowana EBITDA Grupy Boryszew przekroczyła 340 mln zł (wobec 203 mln zł), natomiast zysk netto Boryszewa po I kwartale br. osiągnął 36,8 mln zł.

„Wyniki za pierwszy kwartał 2015 r są lepsze od ubiegłorocznych w każdym aspekcie” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Motoryzacyjna część Grupy stabilizuje wyniki, a pozorny spadek względem roku ubiegłego to efekt wysokiej sprzedaży narzędzi w I kwartale 2014” - wyjaśnia Prezes Boryszewa. Dobry kwartał zanotowały spółki z metalowego ramienia Grupy. Segment Aluminium z wynikiem operacyjnym w wysokości niemal 19 mln zł wobec 6,5 w roku ubiegłym czy też segment Cynku i Ołowiu, który ponad trzykrotnie poprawił swoje wyniki w pełni obrazują skalę wykonanej pracy. Na szczególne wyróżnienie zasługuje NPA Skawina, która po zakończeniu modernizacji i zwiększeniu mocy produkcyjnych osiągnęła rekordowe wyniki w swojej historii. Prawie dwukrotnie wzrósł także wynik operacyjny segmentu Chemia – z sukcesem wdrażamy na rynek bezpieczne plastyfikatory i poprawiamy efektywność produkcji. – dodaje Piotr Szeliga

Po I kwartale 2015 r. GK Boryszew wypracowała blisko 1,5 mld zł przychodów ze sprzedaży.

„Przychody Grupy Boryszew wzrosły o ponad 21%.” - mówi Prezes Boryszewa. „Największy wzrost wolumenów sprzedaży nastąpił w segmencie Aluminium. Jest to efekt zarówno zakończenia modernizacji jednej z linii produkcyjnych w Hucie Aluminium w Koninie jak
i uzyskaniu rekordowych wolumenów w NPA Skawinie.” – dodaje Piotr Szeliga. Proszę także zwrócić uwagę na istotny spadek wskaźnika Dług netto/EBITDA, który osiągnął wartość 2,7 wobec 4,1 w roku ubiegłym. Obniżamy względne zadłużenie pomimo ogromnego wzrostu sprzedaży i zapotrzebowania na kapitał obrotowy.”


Rekordowe wyniki Grupy Boryszew. Ponad 156 mln zł zysku netto.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew przekroczył 210 mln zł i był o ponad 122 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w roku 2013. Zysk netto Boryszewa, po uwzględnieniu działalności zaniechanej, wyniósł 155,9 mln zł. Był on o 101,1 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w 2013 roku.

- Rok 2014 był dla Boryszewa rokiem rekordowym - 156 mln zł zysku netto i ponad 210 mln zł zysku operacyjnego. Wynikiem tym udowadniamy, że przyjęta przez nas strategia rozwoju przynosi spodziewane i wymierne rezultaty. – mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. - Prezentowane rezultaty to efekt nie tylko bardzo dobrego roku dla metalowej części holdingu, ale także, co niezmiernie cieszy, systematycznie poprawiających się wyników segmentu motoryzacyjnego. Proszę zwrócić także uwagę na istotną poprawę wskaźników. Zysk netto na jedną akcję wzrósł z 5 groszy w roku 2013 do ponad 50 groszy, a kluczowy dla wielu inwestorów i instytucji finansujących parametr Dług/EBITDA spadł do poziomu 2,7. Istotna poprawa wskaźników zadłużenia przesądziła o rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku za rok 2014 – dodaje Prezes Boryszewa.

Przychody Grupy przekroczyły 5 mld zł i były wyższe o ponad 200 mln zł od przychodów osiągniętych w roku 2013.

- Wzrost przychodów Boryszewa jest pochodną kilku czynników. Po pierwsze i najważniejsze, jest to wynik wzrostu wolumenów sprzedaży Grupy, który wyniósł 7% r/r. W ujęciu ciągnionym sprzedaż GKB rośnie nieprzerwanie od lipca 2012 r. Po drugie, inwestycje realizowane w ciągu ostatnich dwóch lat dają nam przewagi kosztowe umożliwiające zdobycie kolejnych obszarów rynku – wyjaśnia Piotr Szeliga.

 

 

 

 


Boryszew ERG z patentem

 

Boryszew ERG z patentem

 


Boryszew S.A Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie uzyskał patent na nową metodę otrzymywania tereftalanu bis(2-etyloheksylu). Patent pozwoli spółce na poszerzenie oferty o produkty wykorzystywane m.in. do produkcji zabawek i innych wyrobów otrzymywanych na bazie PVC.

Nowy patent Boryszewa ERG jest odpowiedzią na wycofywanie z rynku ftalanu bis(2 etyloheksylu). Rezygnacja ze stosowania ftalanu bis(2-etyloheksylu) związana jest z umieszczeniem tego plastyfikatora w Załączniku XIV do Rozporządzenia REACH jako tzw. substancji SVHC (substancja wzbudzająca szczególnie duże obawy).

„Tereftalan bis (2-etyloheksylu), którego metoda wytwarzania objęta jest patentem, to plastyfikator nowej generacji, nietoksyczny, o wysokich parametrach jakościowych i walorach użytkowych. Jego wprowadzenie eliminuje zagrożenie związane ze stosowaniem plastyfikatorów ftalanowych z uwagi na ich niekorzystny wpływ na organizm ludzki oraz środowisko.” – mówi Ireneusz Dusiński jeden ze współtwórców opatentowanej metody.

„Posiadanie tereftalanu w ofercie pozwala nam nie tylko na utrzymanie dotychczasowej pozycji rynkowej w segmencie przetwórstwa PVC, ale także na rozszerzenie zakresu działalności Boryszewa na inne segmenty rynku, w których stosowanie ftalanu było niedozwolone lub ograniczone ze względu na jego szkodliwe działanie, np. do produkcji zabawek lub wyrobów kontaktujących się z żywnością. Tym bardziej, że aktualnie w Polsce jest tylko dwóch producentów tereftalanu.” – mówi Marlena Krohn Dyrektor Zarządzający Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie.


Nowa metoda pozyskiwania Tereftalanu bis nie jest jedynym sukcesem Boryszewa ERG w ostatnim czasie. Wykorzystując zalety kwasu mrówkowego firma Boryszew ERG jako pierwsza w Polsce opracowała recepturę innowacyjnego, bardzo skutecznego i prostego
w zastosowaniu płynu przeznaczonego do odladzania lotnisk. Borygo Runway KF to ciekły środek na bazie 50% roztworu mrówczanu potasu przeznaczony do odladzania pasów startowych, dróg kołowania i nawierzchni betonowych lotnisk.

 


Zmiany w Zarządzie Boryszew S.A.

22 grudnia 2014 r Rada Nadzorcza Boryszew S.A. powołała Cezarego Pyszkowskiego na stanowisko Członka zarządu Boryszew S.A.. Jednocześnie struktury Grupy opuszcza Paweł Surówka, który wraca do sektora finansowego obejmując stanowisko managerskie w instytucji finansowej w Niemczech.

Cezary Pyszkowski jest magistrem ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował także
w Akademii Zarządzania i Bankowości na Uniwersytecie Bocconi w Mediolanie.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. W latach 2008 – 2014 związany był z UniCredit CAIB Poland S.A., gdzie pełnił szereg funkcji kierowniczych, a od 2012 r. zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Zarządzającego, Corporate & Investment Banking. Uprzednio pracował w CDM Pekao S.A. (2008 – 1997) oraz w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. (1997-1995).

„Nowy członek zarządu Boryszewa specjalizuje się w zarządzaniu projektami fuzji, przejęć
i restrukturyzacji. Jego doświadczenie szczególnie na polu optymalizacji procesów biznesowych jest dla nas niezwykle istotne. Wkraczamy bowiem w decydującą
i najważniejsza z naszego punktu widzenia fazę restrukturyzacji naszych niemieckich zakładów automotive.” – mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A.

„Grupa Boryszew zmienia się międzynarodowy organizm biznesowy, prowadzący działalność na wszystkich kontynentach. Cieszę się, że będę miał możliwość uczestnictwa w tym procesie.” – mówi Cezary Pyszkowski. – Moim priorytetem będzie zakończenie restrukturyzacji, zapewnienie dalszego dynamicznego rozwoju motoryzacyjnej części koncernu oraz rozwinięcia działalności Grupy w nowym obszarze geograficznym jakim jest Ameryka Środkowa i Północna.” – dodaje Pyszkowski.


Ponad 100% wzrostu zysku netto Grupy Boryszew po IIIQ 2014 roku

Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2014 roku osiągnęła 106,9 mln zysku netto (wzrost o 125% r/r), 156,7 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 68% r/r) przy przychodach 3,82 mld zł (wzrost o 4% r/r).

Wyniki po III kwartałach 2014 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po III kwartałach 2014 r. wyniósł 158mln zł. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 242 mln zł. Natomiast zysk netto Grupy Boryszew po III kwartałach wyniósł 106,9 mln zł.

„III kwartał 2014r. potwierdził doskonałą kondycję Boryszewa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zwiększamy osiągane zyski, zarówno na poziomie operacyjnym jak i netto.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. „W segmencie motoryzacyjnym podstawowym czynnikiem wzrostu były nowe projekty, które zgodnie
z charakterystyką w branży są najbardziej marżowe w pierwszym okresie obowiązywania kontraktów.” - dodaje Prezes Boryszewa. „Spektakularną poprawę wyniku odnotowujemy także w segmencie cynku i ołowiu, gdzie optymalizacja struktury wsadu i wyższe sprzedaże przyczyniły się do blisko trzykrotnej poprawy wyniku r/r.”

Po III kwartałach 2014 r. GK Boryszew wypracowała 3,82 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 3,69 mld zł w analogicznym okresie 2014 r

„Zwiększenie przychodów Grupy o 4% jest efektem przede wszystkim wyższych wolumenów sprzedaży w spółkach motoryzacyjnych, gdzie wzrost przychodów sięgnął ponad 115 mln złotych, a także w segmentach Aluminium oraz Cynku i Ołowiu.” - mówi Prezes Boryszewa. „Intensywnie pracujemy nad powiększaniem naszej bazy klientów oraz szukaniem kolejnych obszarów, w których możemy lokować produkcję. Doskonale zdajemy sobie sprawę jakie znaczenie dla wyników mają efekty skali. Rozpatrując to w kategoriach - kwartał do kwartału, wzrost sprzedaży wyniósł 7%.” – wyjaśnia Prezes Boryszewa.

„W dalszym ciągu pracujemy także nad obniżeniem długu Boryszewa. W III Q 2014 roku wskaźnik dług odsetkowy / EBITDA spadł do 3,3.” - dodał Prezes Szeliga.


Relacje inwestorskie Boryszewa wysoko w rankingu Gazety Giełdy Parkiet

W przeprowadzonym przez Gazetę Giełdy Parkiet badaniu poświęconym jakości relacji inwestorskich spółek z WIG 30 Boryszew zajął wysokie 9 miejsce z oceną powyżej średniej dla całego indeksu.

W trwającym od 15 września do 15 października badaniu relacji inwestorskich wzięło udział ponad 27,5 tys. osób. Odpowiadali oni na pytania na temat jakości i sposobów komunikacji warszawskich blue chipów z czynnymi uczestnikami rynku kapitałowego.

„Staramy się, aby wszystkie prowadzone przez nas działania komunikacyjne uwzględniały specyfikę i oczekiwania poszczególnych grup odbiorców. Wdrażamy nowe rozwiązania i wykorzystujemy nowoczesne technologie, aby dotrzeć do inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Cieszę się, że nasza praca została dobrze oceniona w badaniach Parkietu.” – mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że są obszary w których możemy poprawić niektóre elementy. Będziemy nad nimi pracować, by w kolejnym rankingu znaleźć się jeszcze wyżej.”

***
Grupa Boryszew to jedna z największych grup przemysłowych w Polsce. Grupa zatrudnia ponad 8000 pracowników w kilkudziesięciu zakładach produkcyjnych na 3 kontynentach.
W pierwszym półroczu 2014 r Grupa Boryszew osiągnęła 51 mln zysku netto, 79,1 mln zł zysku na działalności przy przychodach 2,53 mld zł

***
 


Wzrost zysku netto Grupy Boryszew o 72% w I półroczu 2014 roku

Grupa Boryszew po pierwszym półroczu 2014 roku osiągnęła 50,2 mln zysku netto (wzrost o 72% r/r), 79,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 66% r/r) przy przychodach 2,53 mld zł (wzrost o 3,8% r/r).

Wyniki po I półroczu 2014 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I półroczu 2014 r. wyniósł 79,1 mln zł. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 130,8 mln zł. Natomiast zysk netto Grupy Boryszew po I półroczu wyniósł 50,2 mln zł.

„Pierwsze półrocze 2014 r to okres, w którym po raz pierwszy, na wszystkich poziomach wyników widać efekty restrukturyzacji i wchodzenia w życie nowych projektów w motoryzacyjnej części Grupy. Przychody w segmencie motoryzacja wzrosły o ponad 115 mln zł, a wynik operacyjny wyniósł prawie 24 mln zł wobec 2,3 mln zł w roku ubiegłym. Co ważne istotną poprawę wyników osiągnęły zarówno Maflow jak i BAP.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Nieco słabsze od ubiegłorocznych są wyniki segmentu aluminium. Bezpośrednią przyczyną pogorszenia wyniku jest czasowe wyłączenie na potrzeby prowadzonego programu inwestycyjnego części mocy produkcyjnych Huty Aluminium Konin. Po zakończeniu inwestycji spodziewamy się poprawy wyników i w tym segmencie - dodaje Prezes Boryszewa.
Rezultaty osiągane w pozostałych obszarach działalności są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Wskazać należy tutaj jednak na Segment Cynk i Ołów gdzie obie spółki (a zwłaszcza Baterpol S.A.) wykazały wyraźną poprawę wyników operacyjnych. Dodatkowo, wdrożone programy oszczędnościowe (w tym m.in. konsolidacja zakupów energii elektrycznej i gazu) już przynoszą efekty w postaci obniżenia kosztów funkcjonowania Grupy.

Po I półroczu 2014 r. GK Boryszew wypracowała 2,53 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2,44 mld zł w analogicznym okresie 2013 r

„Zwiększenie przychodów Grupy o prawie 4% jest efektem przede wszystkim zwiększenia sprzedaży w spółkach motoryzacyjnych, gdzie wzrost przychodów to ok. 115 mln złotych.” - mówi Prezes Boryszewa. „To ponad 14% dynamika. Segmenty metali nieżelaznych, z wyłączeniem Segmentu Cynku i Ołowiu, zanotowały nieznaczną obniżkę przychodów spowodowaną przede wszystkim niższymi notowaniami dolara amerykańskiego oraz niższymi notowaniami metali na LME. W przypadku segmentu aluminium było to także związane z planowym wyłączeniem części linii produkcyjnych w związku z pracami modernizacyjnymi” – wyjaśnia Prezes Boryszewa.

„Warto podkreślić, iż I półroczu 2014 uległ znaczącej poprawie wskaźnik Dług/EBITDA który osiągnął poziom 3,5 (w I półroczu 2013 –4,6)” - dodał Prezes Szeliga.


 


Grupa Boryszew wyróżniona Volkswagen Group Award

Boryszew S.A., jako pierwsza polska firma otrzymała prestiżową nagrodę Global Champion, którą Volkswagen Group przyznaje co roku swoim najlepszym dostawcom.

Na dorocznym spotkaniu dostawców Grupy Volkswagen, największy producent samochodów na świecie nagrodził swoich kluczowych dostawców. W najbardziej prestiżowej kategorii „Global” jednym z laureatów została Grupa Boryszew. Przyznano jej tytuł „Global Champion”.

„Boryszew jako pierwsza polska firma jest tak ważnym partnerem światowego giganta i jest to dla nas ogromna satysfakcja. Jest to także dowód na słuszność wybranej strategii Grupy Boryszew, która nieustanie wzmacnia pion automotive” – mówi Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa odpowiedzialny za segment motoryzacyjny. Otrzymując nagrodę usłyszałem że to „mistrzostwo świata w branży” – wszyscy pracownicy Boryszewa są więc mistrzami – dziękuję i serdecznie gratuluję.”

Obecnie Boryszew dostarcza części do takich modeli jak: Golf, Passat, Octavia, Superb, Audi A3, Audi A4, Tiguan i inne.


Laureatami nagród Volkswagena zostali najbardziej innowacyjni producenci komponentów. Doceniono doświadczenie w projektowaniu nowych rozwiązań dedykowanych do poszczególnych platform produkcyjnych, a także umiejętność właściwego zarządzania całością procesu – od projektowania po wdrożenie innowacji. Uroczysta gala odbyła się w fabryce Porsche w Lipsku.
Nagrody wręczył prof. Martin Winterkorn, Prezes Zarządu Volkswagen AG, i Dr. Francisco Javier Garcia Sanz, Członek Zarządu Volkswagen AG.
 


16,5 mln zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2014r

16,5 mln zysku netto Grupy Boryszew

Grupa Boryszew po pierwszym kwartale 2014 r osiągnęła 16,5 mln zysku netto z działalności kontynuowanej, prawie 34 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach porównywalnych do osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego (1,23 mld zł w IQ 2014r).

Wyniki po I kwartale 2014 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I kwartale 2014 r wyniósł prawie 34 mln zł i jest
o 5,6 mln zł wyższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 60 mln zł, natomiast zysk netto Boryszewa z działalności kontynuowanej po I kwartale br. osiągnął 16,5 mln zł.

„Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale 2014 r są bardzo obiecujące, a szczególnie widoczne jest to w dynamicznie rosnącym zysku operacyjnym.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Motoryzacyjna część Grupy poprawia osiągnięte wyniki. Jest to z jednej strony rezultat prowadzonych działań restrukturyzacyjnych, z drugiej jest to efekt wdrażania do produkcji nowych kontraktów, które poprawiają średnią marżowość całego portfela. Na wyniki metalowego ramienia Boryszewa negatywny wpływ miała modernizacja jednej z linii produkcyjnych w Hucie Aluminium w Koninie – znacznie zmniejszone moce produkcyjne wyraźnie przełożyły się zarówno na wynik operacyjny jak i na uzyskane wolumeny. Był to efekt oczekiwany, po zakończeniu modernizacji spodziewamy się poprawy wolumenów, jakości i cen produktów w następnych okresach. Kolejny bardzo dobry kwartał notuje segment miedziowy – zarówno Walcownia Metali Dziedzice, jak i Hutmen poprawiły osiągnięte wyniki.” - dodaje Prezes Boryszewa.

Po I kwartale 2014 r. GK Boryszew wypracowała 1,23 mld zł przychodów ze sprzedaży.

„Przychody Boryszewa są porównywalne do osiągniętych w roku ubiegłym.” - mówi Prezes Boryszewa. „Spadki wolumenów w segmencie aluminium zostały zrekompensowane przez rosnący segment motoryzacyjny. Na osiągnięte przychody miał także wpływ spadek cen metali na LME oraz spadek wartości dolara.” – dodaje Piotr Szeliga.

Podsumowanie wyników

Grupa Boryszew IQ 2014 (tys. zł) IQ 2013 (tys. zł)
Przychody ze sprzedaży 1 228,6 1 211,8
Zysk operacyjny 34,0 28,3
EBITDA 60,0 54,5
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 24,2 21,7

 

Przychody oraz zysk operacyjny w podziale na segmenty

 

Segment Motoryzacja Miedź Aluminium Cynk
i ołów
 
Handel Wyroby chemiczne Działalność holdingowa
Przychody (mln zł) 467,8 234,5 215,4 138,7 123,4 77,7 39,6
EBIT
(mln zł)
 
11,9 4,0 6,5 1,8 4,5 1,9 9,8

 


Boryszew S.A. podpisał warunkową umowę zakupu przejęcia spółki Tensho Poland Corporation

Boryszew SA podpisał z Mitsui & Co. Ltd., Tensho Electric Industries Co. Ltd. i Sanko Corp. Ltd. warunkową umowę zakupu Tensho Poland Corporation. Dotyczy ona zakupu fabryki komponentów
z tworzyw sztucznych w podtoruńskim Ostaszewie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość transakcji to 10,6 mln euro.

18 kwietnia br. Boryszew SA podpisał warunkową umowę zakupu 80% udziałów spółki za kwotę 1,6 mln euro zobowiązując się jednocześnie do przejęcie zadłużenia odsetkowego TPC za 9 mln euro. Całkowita wartość transakcji wynosi 10,6 mln euro.
Wraz z umową zakupu podpisano umowę o współpracy pomiędzy obiema Grupami. W swoich założeniach ma ona pozwolić nowym Partnerom Boryszewa na wykorzystanie potencjału dystrybucyjno – sprzedażowego polskiej Grupy, z drugiej strony oprócz nowoczesnej technologii Boryszew może uzyskać wsparcie w rozwoju w nowych obszarach geograficznych takich jak Meksyk.

„Kolejne przejęcie w branży motoryzacyjnej nie tylko umacnia naszą pozycję w tym segmencie rynkowym ale także otwiera nowe możliwości związane z pozyskiwaniem kolejnych kontraktów, nie tylko w sektorze automotive. Przejęty zakład jest nowoczesny i dobrze zorganizowany, produkuje wysoce zaawansowane technologicznie komponenty dla branży RTV/AGD. Chcemy rozwijać także ten segment działalności. Jest to dla nas także okazja nabycia nowych kompetencji. ” – mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew.
TPC to część japońskiego koncernu Tensho Electric Industries. Przedmiotem działalności TPC jest produkcja wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym: elementów dla przemysłu telewizyjnego, plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego, opakowań oraz innych produktów, mających szerokie zastosowanie w procesach logistyczno-spedycyjnych (palety plastikowe, kontenery, skrzynki oraz pojemniki) a także pojemniki na odpady medyczne. Grupa Tensho posiada zakłady w Japonii, Chinach, Ameryce Północnej.

„Ulokowana w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej fabryka produkuje dla przemysłu motoryzacyjnego m.in. części do aut dla Volkswagena.” – mówi Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa odpowiedzialny za segment motoryzacyjny.
„Przejęcie zakładu pozwala na nie tylko na dalszy rozwój dotychczasowej współpracy z producentami samochodów szybko zapewniając dodatkowe moce produkcyjne, ale także zapewni dostęp do innych japońskich producentów aut, takich jak np. Toyota czy Honda. Warto zauważyć, iż przejmowany zakład to nie tylko 17 nowoczesnych urządzeń, oraz dwie w pełni wyposażone linie lakiernicze, ale także 150 doskonale wyszkolonych pracowników.” – dodaje.

W ostaszewskiej fabryce pracuje ok. 150 osób produkując zaawansowane technologicznie komponenty dla takich klientów jak Sharp i Toshiba. Tensho jest także dostawcą T1 dla Subaru oraz VW oraz dostawcą T2 dla Hondy, Nissana, Toyoty czy Hino Motors.


Boryszew S.A. podpisał list intencyjny w sprawie przejęcia spółki Tensho Poland Corporation

Boryszew SA podpisał z Mitsui&Co. Ltd., Tensho Electric Industries Co. Ltd. i Sanko Corp. Ltd. list intencyjny w sprawie przejęcia Tensho Poland Corporation. Dotyczy on zakupu fabryki komponentów z tworzyw sztucznych w podtoruńskim Ostaszewie w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość transakcji to 10,6 mln euro.

21 marca br. Boryszew SA podpisał list intencyjny z ww. udziałowcami spółki Tensho Poland Corporation (TPC) w sprawie nabycia 80% udziałów spółki za kwotę 1,6 mln euro oraz przejęcie zadłużenia odsetkowego TPC za 9 mln euro, co w sumie stanowi 10,6 mln euro.

„Liczymy, że kolejne przejęcie w sektorze Automotive pozwoliłoby na zwiększenie udziału rynkowego Boryszewa jako bezpośredniego dostawcy do przemysłu samochodowego przy dalszym poszerzaniu portfolio klientów. ” – mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew.

TPC to część japońskiego koncernu Tensho Electric Industries. Jest producentem wysokiej jakości wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym m.in.: plastikowych części dla sektora motoryzacyjnego. Grupa Tensho posiada zakłady w Japonii, Chinach, Ameryce Północnej. Współpracuje z takimi koncernami samochodowymi jak Subaru, Honda czy Hino Motors.

„Ulokowana w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej fabryka produkuje dla przemysłu motoryzacyjnego m.in. części do aut dla Volkswagena – mówi Paweł Surówka, członek zarządu Boryszewa odpowiedzialny za segment motoryzacyjny.
„Jeśli przejęcie dojdzie do skutku, pozwali nam na dalszy rozwój dotychczasowej współpracy z producentami samochodów, a także zapewni dostęp do innych japońskich producentów aut, takich jak np. Toyota czy Honda” – dodaje.

W ostaszewskiej fabryce pracuje ok. 270 osób. Łączna wartość sprzedaży w 2010 roku, do takich sektorów jak TV&AGD oraz motoryzacja, wyniosła 175 mln zł. Do klientów TPC należą Sharp, Toshiba czy VW.
„Dzięki przejęciu TPC będziemy mogli przyspieszyć przenoszenie części produkcji z Niemiec, gdzie koszty pracy są dużo wyższe niż w Polsce - konkluduje Surówka.

Strony listu intencyjnego mają miesiąc na dojście do porozumienia w sprawie transakcji.

Udziałowcami spółki Tensho Poland Corporation spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (TPC), są: Mitsui & Co. Limited, Tokio, Japan, Mitsui & Co. Deutschland, Düsseldorf, Germany, Tensho Electic Industries Co. Ltd., Tokio, Japan, Sanko Corp. Ltd., Tokio, Japan.

Umowy sprzedaży udziałów zostaną zawarte odrębnie przez każdego z udziałowców. Szczegółowe warunki umów nabycia udziałów, które będą wiązać strony, zostaną określone na podstawie przyjętych w liście intencyjnym postanowień.


Dwóch nowych członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. powołało do składu Rady Nadzorczej Janusza Siemieńca oraz Jana Bogolubowa. Nowi członkowie RN zastąpią Sebastiana Bogusławskiego oraz Dariusza Jarosza, którzy zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji.

 „Jestem przekonany, że doświadczenie jakie wniosą do Grupy Boryszew nowi członkowie Rady Nadzorczej spotka się z aprobatą naszych akcjonariuszy oraz przyniesie wartość dodaną całej organizacji” – mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew.

 Obecnie w skład Rady Nadzorczej Boryszew S.A. wchodzą także: Arkadiusz Krężel, Zygmunt Urbaniak, Mirosław Kutnik oraz Tadeusz Pietka.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje nowych członków RN:

 Janusz Siemieniec jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.

Przez ostatnie 8 lat kierował projektami inwestycyjnymi w sektorze energetyki odnawialnej, pełniąc funkcję członka zarządu spółek inwestycyjnych NordWind Sp. z o.o. oraz NordEnergy Sp. z o.o. W latach 2000 – 2006 był Prezesem Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Członkiem Rady Nadzorczej Kopex SA. Od 1990 do 2000 był dyrektorem przedsiębiorstwa KWK Nowa Ruda w Nowej Rudzie oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Węglozbyt SA. Wcześniej zajmował stanowiska kierownicze w spółkach związanych z energetyką oraz przemysłem wydobywczym.

Pan Siemieniec odbył także kursy i szkolenia we Francuskim Instytucie Zarządzania (IGF) w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami, a także kursy i szkolenia dla członków zarządów i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, organizowane przez Ministerstwo Skarbu.

 Jan Bogolubow jest doktorem nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej. Posiada także tytuł Master of Business Administration (MBA) zdobyty w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie wspólnie z University of Denver; ukończył również studia z zakresu marketingu i zarządzania oraz polsko - holenderskie studia europejskie (integracja europejska).

Od października 2007 r. jest Prezesem Zarządu spółki Zarządca Rozliczeń S.A. W latach 1999 - 2008 Jan Bogolubow był członkiem i przewodniczącym kilku Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, w tym przewodniczącym Rady Nadzorczej m.in. Huty Katowice S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od 1999 roku pracował w Ministerstwie Gospodarki, jako główny specjalista, radca ministra i zastępca dyrektora Departamentu Energetyki. W latach 1993 – 1998 był głównym specjalistą, Zastępcą Kierownika Działu, Kierownik Delegatury Węglokoks S.A. Od 1986 do 1993 roku pełnił stanowisko samodzielnego technologa, mistrza zmianowego, Kierownika Działu Zbytu, Szefa Biura Handlowego Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń" w Dąbrowie Górniczej.

 


Boryszew S.A. przygotowuje scalenie akcji

Boryszew S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ma zadecydować o przeprowadzeniu scalenia akcji spółki. NWZA planowane jest na 17 lutego 2014 r.

Boryszew S.A. planuje przeprowadzenie resplitu w stosunku 10:1. Oznacza to, że każde 10 akcji zostanie scalonych w jedną. W wyniku procesu scalenia, wartość nominalna akcji Boryszew SA o wartości 0,10 zł zostanie podwyższona do kwoty 1,00 zł. a liczba akcji zmniejszy się z 2.200.000.000 do 220.000.000. Kapitał zakładowy spółki się nie zmieni.

„Planowane scalenie akcji jest odpowiedzią na nowe regulacje, wprowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew. „Przeprowadzenie resplitu nie oznacza oczywiście zmniejszenia tempa prac nad zwiększaniem wartości Boryszewa poprzez uzyskiwanie coraz lepszych fundamentalnie wyników.” - dodaje Prezes Boryszewa.

 

 

Czynnosc Termin
przygotowanie projektów uchwał D – 1
zwołanie NWZ BRS, D
NWZ BRS (uchwała ws. scalenia) D + 26
rejestracja scalenia akcji D + 50
Złożenie wniosków do GPW o zawieszenie notowań R -7
Uchwały KDPW i GPW R -7
Zawieszenie notowań akcji BRS na GPW R- 4
Dzień referencyjny R
Dzień wymiany R + 7
Wznowienie notowań akcji BRS R + 8

 


Boryszew sponsorem koncertu Kapitalna Warszawa

Boryszew S.A. został sponsorem koncertu organizowanego w ramach kolejnej akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: Kapitalna Warszawa. Koncert, który jest m.in. podsumowaniem I edycji Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego odbył się 27 stycznia 2014 w stołecznym Teatrze Ateneum.

W trakcie koncertu Galowego „Śpiewamy Młynarskiego” zaprezentowała się także szóstka laureatów Festiwalu, który odbył się we wrześniu 2013 r w sopockiej Zatoce Sztuki.


„Bardzo się cieszę, że mogliśmy być częścią tego wydarzenia kulturalnego.” – mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Jestem przekonany, że na trwałe wpisze się ono w kalendarz kulturalny stolicy.” – dodaje. „Jako spółka giełdowa, uczestnik rynku kapitałowego jesteśmy zainteresowani również edukacyjnym aspektem projektu. Poszerzanie wiedzy na temat tego rynku, jego funkcjonowania i roli jaką odgrywa, jest dla nas szczególnie ważne. Połączenie tych funkcji z dużej jakości wydarzeniem artystycznym było doskonałym pomysłem.” – dodaje Szeliga.


Oprócz laureatów Festiwalu wystąpili również Joanna Trzepiecińska, Anna Sroka-Hryń, Klementyna Umer, Wiktor Zborowski, Jacek Bończyk, Arkadiusz Brykalski i Janusz Szrom. Koncert Laureatów poprowadził Artur Orzech a koncert galowy Wojciech Młynarski.
***
Więcej informacji na temat koncertu: http://www.gpw.pl/kapitalna_warszawa

140127_0136_m.jpg 140127_0245_m.jpg 140127_0467_m.jpg

140127_0474_m.jpg

 


Pierwszy kontrakt dla nowych zakładów Boryszewa w Toruniu

Na terenach należących do Boryszew S.A. oddział Elana, Grupa Boryszew rozpoczyna produkcję komponentów samochodowych. Pierwszy kontrakt podpisano z Grupą Volkswagen - jego wartość to 120 mln zł.

Grupa Boryszew, wraz z rozwojem motoryzacyjnej części koncernu rozpoczyna w Toruniu produkcję komponentów motoryzacyjnych do dwóch modeli niemieckiego giganta:Caddy oraz T6Jednocześnie w ramach podpisanych kontraktów spółka produkować będzie w Niemczech komponenty do VW Tiguan. Łączna wartość wszystkich kontraktów zdobytych w ostatnich tygodniach, obejmująca swoim zasięgiem także produkcję w Niemczech wynosi 240 mln złotych.


„Toruń zawsze był niezwykle ważny dla Grupy Kapitałowej Boryszew. Nie tylko ze względu na wspólną historię, ale także dzięki ogromnej przyjazności dla biznesu. Nie bez znaczenia jest również szybki rozwój infrastruktury niezbędnej dla tego rodzaju przedsięwzięć. Stąd też umiejscowienie produkcji właśnie tutaj.” – mówi Paweł Surówka członek Zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za segment automotive.

Podpisany z Grupą VW kontrakt, którego wartość wynosi 120 mln zł, przewiduje wyprodukowanie i dostarczenie komponentów plastikowych do wnętrz Volkswagena T6 oraz Caddy.

„Podpisany z Grupą VW kontrakt jest z jednej strony wyrazem zaufania dla Boryszewa, uznaniem dla jakości naszych produktów oraz umiejętności szybkiego budowania nowych mocy produkcyjnych w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych partnerów biznesowych.” - mówi Paweł Surówka „Z drugiej strony jest to także sprawdzian naszych możliwości. Jestem przekonany, że zdamy go celująco, a swoistą nagrodą będą kolejne, coraz większe kontrakty dla zakładów, które otwieramy w Toruniu.”

Boryszew rozwija się nie tylko w Polce. Oprócz istniejących już zakładów w Niemczech, Czechach, Francji, Hiszpanii, Chinach czy Brazylii powstaje nowa fabryka w Rosji. Jej otwarcie zaplanowane jest na IV kwartał bieżącego roku.

„Nowe fabryki w krajach BRIC to dla całej Grupy ogromna szansa, szczególnie mając na uwadze utrzymującą się trudną sytuację na rynku europejskim.” – dodaje członek zarządu Boryszewa. „Dla polskich pracowników i managerów jest to także ogromna szansa na poznanie całkowicie odmiennych kultur biznesowo – produkcyjnych, gdyż kluczowy personel we wszystkich naszych zakładach stanowi Polska załoga.”


Wyniki Grupy Boryszew po III kwartałach 2013 r

Grupa Boryszew po trzech kwartałach 2013 r osiągnęła 47,4 mln zysku netto, 93,1 mln zł zysku na działalności operacyjnej przy przychodach 3,7 mld zł

Wyniki po III kwartałach 2013 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po III kwartałach 2013 r wyniósł 93,1 mln zł. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 188,6 mln zł. Natomiast zysk netto Boryszewa po III kwartałach wyniósł prawie 47,4 mln zł.

„W trzecim kwartale 2013 r zaobserwowaliśmy lekkie odwrócenie trendów rynkowych obecnych w pierwszej połowie roku.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Boryszew SA. „Spadki sprzedaży samochodów w Europie, mające wpływ na wyniki motoryzacyjnej części Boryszew nie zostały jeszcze zrekompensowane przez nasze rozwijające się biznesy w Brazylii, Chinach czy Rosji. Widzimy jednak powolne odbicie w tej branży, co w połączeniu z praktycznie zakończoną restrukturyzacją Maflow oraz szybkim postępem prac w BAP daje nam podstawy do ostrożnego optymizmu. Cieszą oczywiście wyniki Impexmetalu, w szczególności segmentu aluminium oraz miedzi. Pracujemy nad utrzymaniem tego trendu i dalszym zwiększaniem uzyskiwanych marż oraz wolumenów sprzedaży.” - dodaje Prezes Boryszewa.

Po III kwartałach 2013 r. GK Boryszew wypracowała 3,7 mld zł przychodów ze sprzedaży, 0,7% mniej niż w analogicznym okresie 2012 r

„Ten nieznaczny spadek przychodów Grupy związany jest w głównej mierze z kondycją branży motoryzacyjnej w Europie.” - mówi Prezes Boryszewa. „Spadła także wartość sprzedaży w segmencie aluminium, pomimo zwiększenia uzyskiwanych tonaży. Związane jest to bezpośrednio ze spadkiem cen metalu na londyńskiej giełdzie. Największy wzrost wolumenów sprzedaży zanotowaliśmy w segmencie Miedź oraz Cynk i Ołów. Podkreślić tutaj należy historycznie wysokie wyniki osiągnięte przez Walcownię Metali Dziedzice a także stały wzrost wyniku uzyskiwanego przez ZM Silesia oddział Oława” Dodaje też: „Istotny dla nas jest też fakt że tegoroczne wyniki nie są obarczone saldem zdarzeń jednorazowych i stanowią solidną podstawę do planowania rozwoju”.


Boryszew ERG nawiązał współpracę z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie

Wchodzący w skład Grupy Boryszew – Boryszew ERG nawiązał długoterminową współpracę z Uniwersytetem Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie. Współpraca obejmuje swoim zakresem nie tylko staże i praktyki dla lubelskich studentów, ale także pozwala na wspólne badania a następnie wdrażanie do seryjnej produkcji innowacyjnych produktów chemicznych.

30 października Boryszew ERG podpisał długoterminową umowę o współpracy z UMCS w Lublinie.
„Podpisana umowa jest wielowymiarowa. Z jednej strony studenci doskonałego wydziału chemii UMCS będą mieli możliwość odbywania staży w naszych zakładach, co w znaczący sposób ułatwi im start w życie zawodowe. Z drugiej strony liczymy, że wspólnie z pracownikami naukowymi uczelni rozpoczniemy prace nad nowymi innowacyjnymi produktami, które po zakończeniu wszystkich prac badawczych zostaną wdrożone do produkcji w skali przemysłowej.” – mówi Marlena Krohn, Prezes Zarządu Boryszew ERG.

Spółka we współpracy z uczelnią planuje wykorzystanie środków w ramach dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„Będziemy chcieli wykorzystać w maksymalnym stopniu środki dostępne w ramach dotacji z NCBiR przeznaczone dla konsorcjów naukowców z przedsiębiorcami.” – mówi Marlena Krohn „Pozwoli nam to na wdrożenie ambitnych projektów, które nie miały szans na realizację, ze względu na swoje koszty.” – dodaje Prezes Boryszew ERG.


Akcje Boryszew S.A. w czołówce najpłynniejszych walorów na GPW

Zgodnie z miesięcznym raportem płynności przygotowanym przez portal animujemy.pl Boryszew zajął we wrześniu 15 miejsce pod względem wartości obrotu. Wskaźnik obrotów do kapitalizacji należy do najwyższych na giełdzie i wyniósł 21%.


Portal animujemy.pl opublikował miesięczny raport płynności akcji i PDA rynku głównego GPW za wrzesień 2013. Zgodnie z tym raportem akcje Boryszew są na 15 miejscu pod względem wartości obrotu oraz na 17 miejscu w rankingu płynności według wskaźnika obrót do kapitalizacji. Akcje naszej spółki to także najpłynniejsze walory w sektorze metalowym.


„Walory Boryszewa zawsze cieszyły dużym zainteresowaniem inwestorów. Konsekwentnie realizowana strategia biznesowa oraz dynamiczny rozwój w niezwykle perspektywicznym segmencie motoryzacyjnym dają podstawy do traktowania akcji Boryszewa w kategorii aktywów długoterminowych, które przynieść mogą niezwykle wysoką stopę zwrotu. Chciałbym przypomnieć, że to do naszej spółki należy rekord GPW zwrotu z inwestycji.” – mówi Miłosz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za finanse spółki

Animujemy.pl to platforma monitorująca płynność wszystkich spółek notowanych na Rynku Głównym oraz New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dane statystyczne oraz rating płynności poszczególnych spółek publikowane są w raportach, które dystrybuowane są do mediów i inwestorów.


Nowa strona internetowa Grupy Boryszew

3 października Boryszew uruchomił nowy serwis internetowy Grupy www.boryszew.com.pl


Nowa strona internetowa Grupy Boryszew odpowiada wszystkim wymogom stawianym przed korporacyjnymi serwisami spółek publicznych.
„Naszym nadrzędnym celem jest maksymalna użyteczność. Chcemy aby zarówno potencjalny klient czy też inwestor zainteresowany zakupem akcji Boryszewa znalazł na naszej stronie internetowej wszystkie potrzebne informacje.” – mówi Paweł Surówka członek Zarządu Boryszew S.A.
Całkowitej zmianie uległa struktura serwisu oraz szata graficzna. Wyodrębnione zostały sekcje stricte korporacyjne, produktowe a także cześć poświęcona relacjom inwestorskim.
„Nowa strona jest wyrazem zmian zachodzących w naszej Grupie. W większym stopniu pokazuje naszą charakterystykę, różnorodność a także unikalną jak na polskie warunki skalę działalności. Otwieramy się także na nowe kanały i formy komunikacji, między innymi planujemy zamieszczać na naszej stronie zapis wideo konferencji. Stworzona została także funkcja e-rzecznika, który ma aktywnie odpowiadać na pytania i wątpliwości wyrażane przez interesariuszy w przestrzeni internetowej.” - mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A.

Serwis internetowy Boryszewa powstał we współpracy z Supermedia Interactive.


27 nowych zleceń Boryszew S.A. oddział Maflow

W ciągu 8 miesięcy 2013r. Boryszew S.A. oddział Maflow - producent przewodów do klimatyzacji samochodowej pozyskał 27 nowych kontraktów.

Nowe kontrakty

Grupa Volksvagena (VW, Audi, Porsche, Skoda, Seat, Bentley, Scania, MAN), Jaguar Landrover, BMW, Renault, Paccar Group, Volvo Car wybrali Boryszew S.A. do realizacji nowych kontraktów, zapewniających zakładom Maflow przychody do 2023r.

„Nowe zlecenia pochodzące nie tylko od Grupy VW, ale także Jaguara, BMW czy Renault są dowodem na sukces prowadzonych przez nas działań restrukturyzacyjnych. Przejęte przez Boryszew w 2011 roku zakłady produkcyjne bez nowych zleceń, zarządzane przez syndyków potrzebowały dwóch lat aby osiągnąć stabilność operacyjną.” – mówi Prezes Zarządu Grupy Boryszew Piotr Szeliga „Ogromnym powodem do satysfakcji jest także fakt, że polska spółka z sukcesem konkuruje ze światową czołówką w branży automotive.” – dodaje Prezes Boryszewa

„Pozyskane przez nas projekty zapewniają przychody Boryszew S.A. oddział Maflow do 2023r. Warto jednak pamiętać o specyfice branży motoryzacyjnej – najwyższe marże uzyskiwane są w pierwszych latach kontraktów. Dlatego też chcąc utrzymać pożądaną rentowność musimy walczyć o kolejne nominacje.” – mówi Paweł Surówka członek zarządu Boryszew S.A. odpowiedzialny za rozwój motoryzacyjnej części Grupy.

Maflow odnosi sukcesy nie tylko w Europie. Spółka zdobywa kontrakty dla swoich zakładów produkcyjnych zlokalizowanych także na innych kontynentach. Aktualnie w chińskim oddziale Maflow w Dalian do produkcji wdrażane są części, zamówione przez niemiecki koncern BMW pod sześć najbliższych projektów. Inny znany producent samochodów Jaguar Landrover, aktualnie należący do grupy Tata Motors również będzie zaopatrywał się w produkty Maflow na potrzeby swojego zakładu w Szanghaju. W Indiach zaś dla Grupy Renault Maflow zrealizuje projekt, w ramach którego produkowane będą przewody klimatyzacyjne do Dacii Logan. Ich produkcja odbywać się będzie w indyjskim oddziale Maflow, w mieście Pune.

Struktura klientów

Największym klientem Boryszew S.A. oddział Maflow jest obecnie grupa VW zapewniająca spółce około 40% obrotów. Ponadto, w ostatnim czasie do gamy klientów dołączył należący do Grupy VW producent samochodów, znanych ze swojego sportowego charakteru – Porsche. Od 2015 roku najnowsza wersja Porsche Boxter i Cajun będzie zaopatrywana w produkty Maflow.


„Pewną ciekawostką jest fakt, że stajemy się głównym graczem w grupie VW w zakresie dostaw przewodów do klimatyzacji dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Wśród nich można wymienić m.in. Porsche Panamera Hybrid, Audi A6 i A8 Hybrid , najnowsze dziecko VW: E-Golf i E-UP; a w niedalekiej przyszłości dołączy do nich Audi Q7 również w wersji hybrydowej.”- mówi Piotr Wiśniewski Dyrektor Zarządzający Maflow


Badania i rozwój

Równolegle z rozwojem portfolio projektów i klientów, Maflow inwestuje w nowe technologie dotyczące procesu produkcyjnego takie jak: lutowanie indukcyjne, procesy gięcia po montażu, budowa automatycznej linii montażowej; jak i samego produktu: wdrożenie przewodów typu IHX (Internal heat exchange - które pozwolą na zwiększenie wydajności układu klimatyzacji przy jednoczesnym zmniejszeniu wielkości kompresora.


Impexmetal z Grupy Kapitałowej Boryszew został 20 członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP)

Impexmetal z Grupy Kapitałowej Boryszew został kolejnym, 20 członkiem Central Europe Energy Partners (CEEP). To jeden z największych w Polsce holdingów produkcyjno-handlowych. Spółki Grupy Impexmetal działają w branżach aluminium, miedzi, cynku, ołowiu oraz łożysk.

- Włączenie się Grupy Kapitałowej Impexmetal to istotne wzmocnienie naszej działalności – podkreśla Janusz Luks, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partners..- Zarówno ze względu na skalę i zakres prowadzonej działalności, jak i międzynarodowy charakter – dodaje dyrektor Luks.
Impexmetal jest spółką giełdową z ponad 50 letnią tradycję w handlu zagranicznym w branży metali nieżelaznych, ich półfabrykatów oraz łożyskami. Od 1997 roku akcje Impexmetal S.A. są notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2005 roku Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Boryszew.
IMPEXMETAL S.A. jest właścicielem lub głównym udziałowcem w 12 spółkach, w tym w 6 zakładach produkcyjnych. Do kluczowych podmiotów holdingu należy Huta Aluminium Konin, oraz spółki Hutmen SA, Baterpol SA i FLT Łożyska. Grupa Impexmetal znalazła się na liście 500 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej, którą przygotował i opublikował dziennik Rzeczpospolita we współpracy z międzynarodową firmą doradczą Deloitte. Przy sporządzaniu rankingu wzięto pod uwagę 955 spółek z 19 krajów.

Istotnym składnikiem kosztów produkcyjnych są koszty energii, jak i nośników energii, jak np.: gazu, który ma znaczenie nie tylko grzewcze, ale i surowcowe. Sprawą niezwykle ważną jest emisja gazów cieplarnianych i podejmowanych w tym zakresie inicjatyw przez UE w horyzoncie czasowym do 2030 r. oraz do 2050 r. Sprawa konkurencyjności UE w stosunku do innych państw, to podstawa rozwoju przemysłu w UE. Stąd zainteresowanie Impexmetalu w aktywnym działaniu w CEEP.

CEEP jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit z siedzibą w Brukseli. Stowarzyszenie jest reprezentantem szeroko rozumianego sektora energii z Europy Centralnej. Zasadniczym celem CEEP jest wspieranie integracji środkowoeuropejskiego sektora energii w ramach wspólnej polityki energii i bezpieczeństwa UE w tym sektorze. Celem nadrzędnym CEEP jest również połączenie możliwości i doświadczeń oraz rozwijanie współpracy pomiędzy podmiotami sektora energii a organizacjami badawczymi w tym regionie Europy.

CEEP działa od czerwca 2010 roku. Członkami stowarzyszenia są firmy i placówki naukowe z Litwy, Słowacji, Czech, Rumunii, Węgier i Polski. W chwili obecnej CEEP liczy 20 członków. Trwają rozmowy z kolejnymi potencjalnymi członkami zarówno z krajów reprezentowanych w CEEP jak i z pozostałych krajów Europy Centralnej jak Łotwa, Estonia, Bułgaria i Chorwacja.
 

 


Boryszew S.A. blue chipem warszawskiej giełdy

23 września 2013r Boryszew S.A. wszedł w skład WIG 30 - najbardziej prestiżowego, skupiającego największe spółki warszawskiej giełdy indeksu.

Boryszew S.A. międzynarodowy koncern dynamicznie rozwijający się w branży metali nieżelaznych i automotive wszedł 23 września w skład prestiżowego indeksu WIG 30 skupiającego największe spółki warszawskiej giełdy.

„Skala prowadzonej działalności zarówno w wymiarze liczbowym, jak i czysto geograficznym jednoznacznie predestynuje nas do WIG30. Jestem przekonany, że informacja o włączeniu Grupy w skład WIG30 ucieszyła wszystkich naszych akcjonariuszy tym bardziej, że Boryszew należy do czołówki najbardziej płynnych spółek na warszawskim parkiecie. Jest to oczywiście także motywator do jeszcze bardziej wytężonej pracy, której odzwierciedleniem będą nie tylko wyniki finansowe, ale i zadowolenie akcjonariuszy wyrażone wzrostem kursu akcji Boryszewa".– mówi Piotr Szeliga Prezes Zarządu Boryszew S.A. „Skutecznie i konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię rozwoju segmentu automotive, a widoczna w naszych działaniach determinacja w realizacji przyjętej i przedstawionej naszym akcjonariuszom wizji rozwoju Boryszewa doceniana jest przez szeroko rozumiany rynek.” – dodaje Prezes Boryszewa.

 

IMG_9537.jpg


Boryszew przyspiesza restrukturyzację - wyniki za IH 2013

Wyniki po I półroczu 2013 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I półroczu 2013 r wyniósł 47,6 mln zł. EBITDA Grupy Boryszew wyniosła 101,7 mln zł. Natomiast zysk netto Grupy Boryszew po I półroczu wyniósł ponad 29,1 mln zł.

„Pierwsze półrocze 2013 r w 100% okazało się w zgodne z naszymi przewidywaniami. Oczekiwaliśmy pogorszenia wyników w segmencie motoryzacyjnym, a także gorszych rezultatów osiąganych przez segment cynku i ołowiu. Niższy niż w ubiegłym roku poziom zysku operacyjnego i netto związany jest także ze zdecydowanym zmniejszeniem skali zdarzeń jednorazowych.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew. „Intensywnie pracujemy nad restrukturyzacją motoryzacyjnej części Grupy. Maflow zakończyło zasadniczy etap tego procesu, uzyskiwane wyniki będą z każdym kwartałem coraz lepsze. Spółki wchodzące w skład Boryszew Automotive Plastic są dopiero w połowie drogi dlatego też trwała poprawa widoczna będzie w rachunku wyników dopiero pod koniec przyszłego roku.

Po I półroczu 2013 r. GK Boryszew wypracowała 2,44 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 2,51 mld zł w analogicznym okresie 2012 r

„Przychody Boryszewa ustabilizowały się na wysokim poziomie. Pomimo trudnej sytuacji, szczególnie na rynku motoryzacyjnym, Grupa wypracowała niemal takie same przychody jak rok temu osiągając wyższą sprzedaż w innych segmentach. ” - mówi Prezes Boryszewa. „Na wyróżnienie zasługuje WM Dziedzice, która zrealizowała historycznie wysokie wolumeny sprzedaży – sprzedaż ilościowo wzrosła tam o 3,6 tys. ton tj. o 30%.”


Inwestycje
Grupa realizuje obecnie dwa duże projekty inwestycyjne:

• Rozwój mocy produkcyjnych w zakresie wysokomarżowych produktów aluminiowych o około 10 tys. ton rocznie

  • Wartość inwestycji około 40 mln zł
  • Przewidywany termin zakończenia projektu I kwartał 2014

• Budowa fabryki elementów plastikowych w Rosji na potrzeby głównego klienta Grupy – koncernu Volkswagen

  • Wartość inwestycji około 10 mln euro
  • Przewidywany termin zakończenia projektu przełom III i IV kwartału 2013

 


Ponad 19 mln zysku netto Grupy Boryszew w IQ 2013 r

Wyniki po I kwartale 2013 r.

Zysk operacyjny Grupy Boryszew po I kwartale 2013 r. wyniósł 28 mln zł i jest o 33 mln zł niższy od wyniku osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast zysk netto Boryszewa po I kwartale wyniósł ponad 19 mln zł.


„Pierwszy kwartał 2013 r. jest odbiciem obecnej sytuacji makroekonomicznej oraz słabszej niż w roku ubiegłym kondycji naszych kluczowych odbiorców – zwłaszcza w branży motoryzacyjnej.” - mówi Piotr Szeliga, Prezes Zarządu Grupy Boryszew. „Metalowy sektor Boryszewa, a zwłaszcza Segment Aluminium, wygenerował pozytywne wyniki. Nieco gorzej, choć zgodnie z długoterminowym planem restrukturyzacji, wygląda sytuacja w Segmencie Motoryzacji, gdzie znacznie mocniej daje o sobie znać osłabienie koniunktury gospodarczej. Biorąc jednak pod uwagę pozyskane i negocjowane kontrakty, a także prowadzone działania sanacyjne w stosunku do nabytych aktywów należy się i w tym segmencie spodziewać poprawy.”

Po I kwartale 2013 r. GK Boryszew wypracowała 1,21 mld zł przychodów ze sprzedaży, wobec 1,25 mld zł w analogicznym okresie 2012 r.

„Przychody Boryszewa zmniejszyły się o około 3,7% w stosunku do ubiegłego roku” - mówi Prezes Boryszewa. „Mając jednak na uwadze zdecydowane osłabienie popytu, związane z kryzysem w krajach Eurolandu osiągnięty wynik jest w pełni akceptowalny. Warto też pamiętać o zdarzeniach jednorazowych które podniosły wynik rok temu o ok. 17 mln zł, a nie znajdują odpowiednika w rezultatach obecnego kwartału” – dodaje Piotr Szeliga

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »